DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Използвам Волята Ти Само, Ако Ми Я Предоставиш
Трите Железни Пръчки - Ела, Свети Дух

26 октомври 1989

Господи? Чувствам се като лодка без гребла.

Аз съм; цвете, Пътят Ми е прав, но тесен и малцина Го намират; дете Мое, не вдигай толкова шум всеки път, когато те кастря; кастря те, за да се подсилиш и да произведеш много повече плодове; искам да размножа плода ти; зная, че се опитваш да Ми кажеш: че те кастря доста често;1 зная какво е най-добро за теб, дете Мое; освен това, не Ми ли предостави ти самата свободата си?

Да, предоставих Ти свободата си за вечността.

използвам, каквото Ми предостави, душа; използвам волята ти само, ако Ми я предоставиш; имай Ми доверие, винаги имай вяра в Мен, тъй като съм Всеблагият; прояви постоянство, дете Мое, и бъди усърдна, служейки на каузата на правдивото, с пламенност завръщай при Мен други души; остани малка и искай от Мен съвет винаги, преди да вземеш, каквото и да е решение, винаги ще ти се дава помощ отвисоко;

(По-късно:)

Васула Моя, нарисувай три железни пръчки с глава на върха,  те представляват Римокатолиците, Православните и Протестантите; искам да се огънат и да се обединят; но тези железни пръчки са все още твърди и не могат да се огънат от само себе си, затова ще трябва Аз да дойда при тях с Огъня Си и с могъщието на Пламъка Си върху тях, за да се смекчат, да се огънат и да се стопят в солидна железна пръчка, и Славата Ми ще изпълни цялата земя;

моли се често на Светия Дух с тази молитва:

ела, Свети Дух,
ела посредством мощното застъпничество
на Неопетненото Сърце на Мария, Любимата Ти Невеста;
амин;2

при тази молитва, Светият Ми Дух ще побърза да дойде при вас; молете се изливането на Светия Ми Дух да дойде при вас;


1 Това ме накара да се усмихна.
2 Молитва, която ми беше показана.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message