DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Полея Градината Си

3 март 1988

Васула, разхубави Църквата Ми, влез в Господството Ми боса;1 носи със себе си Посланието Ми; не гледай нито наляво, нито надясно, върви с Мен право при Петър и му дай на ръка Моето Послание;2 ще бъда до теб през цялото време; ще им напомня как Аз Господ Съм; следвай указанията Ми, дете;

Да, Боже мой.

имай вяра в Мен и помни как работя;

еклезия ще се съживи и ще ги събереш в Дома на Отеца ти, благославяйки ги, и ще ги освободя от злото и Аз, Всевишният, ще се намирам сред вас и ще говориш от Устата Ми; приближете се до своя Бог, всички вие, които копнеете за Мен и се наситете с Плода Ми;3 елате, всички вие, които Ме обичате и следвате Пътищата Ми;

елате и се наситете; яжте от Плода Ми и ще огладнеете още повече; елате, всички вие, които жадувате, пийте Ме и ще ожаднеете още повече; който следва Добродетелите Ми, няма никога да се посрами; който действува, както Аз желая, ще Ме прослави;

ах, Васула, бих ли могъл да те изоставя? чуй отново, ще разхубавя градината Си; ще полея овощната Си градина, ще напоя цветните Си лехи и ще накарам видът да блесне; всяко cлово ще бъде написано от Мен; Аз, Господ, те посветих в знанието на тайнствата Ми, за Моите интереси и за Моята Слава;

Любими Отецо, безгранично Те обичам. Да!

ела, помни, ние, нас…


1 Това означава смирена и бедна в дух.
2 Направих го в указаното от Бога време. Бог ми беше поискал невъзможна задача и не знаех как ще стане. Въпреки това, дори това беше изпълнено по-късно…
3 Това Послание.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message