DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Зад Покривалото Ми се намира Моята Божественост

3 ноември 2020

Господи, моля Те да ни отведеш в мирно и спокойно съзерцание; привлечи ни в тишината на Сърцето Cи, където духът ни ще може да бъде издигнат, за да почувстваме Святото Ти Присъствие и да чуем любвеобилните ти шепоти, учейки ни да се молим с Молитвата на Съединението;

Привлечи ни по-близо до Теб, в съзерцателна молитва, която не съдържа слова, а вместо това издига душата ни, за да стигне висините на славата Ти, над евентуалностите на този свят, позволявайки ни да проникнем в самите Ти дълбини, Боже мой; 

ах! дъще, единственото, което искам е да се разтвориш в Мен! унищожавайки всичко, което не е обич; ще подкрепям желанието ти, обич Моя, да остане желанието ти живо, желанието ти да навлезеш по-дълбоко в дълбините на Мъдростта, в самия Ми център, в Мен, твоя Бог;

 поиска ни да  вдигнем очитe си само към Теб, да откъснем духа си от земните неща и да търсим усърдно само небесните неща, които траят вечно и никога неизчезват; тогава Ти беше казал на Отеца за Твоите ученици, “че вече не принадлежат на света, както и Ти” (Йоан 17:16), научи ни да станем като тях, откъсвайки ни от света, така че да принадлежим на Теб само, а не на света;

не знаеше ли, че вече не принадлежиш на света, откакто Ме постави върху себе си като сияйна Одежда, отличавайки те от останалия свят? не знаеше ли, че съм винаги с теб, ти, която Ме пи и Ме имаше за своя божествена Храна?

Ти ни научи как да се доближаваме до Теб и наново да се раждаме от Духа Ти, оставяйки зад себе си шума и неспокойствието на този свят, който толкова смущава душата ни, за да можем в тази хармония на възраждане да проумеем Волята Ти; днешният свят в своята греховност не спира въобще да се вълнува, изпълнен с безцелно хаотично неспокойствие, безпощадност и насилие;

ти, която беше завлечена в пустинята, за да остана сам с теб, не се страхувай от Мен, защото ще ти покажа, че Обичта Ми е по-очарователна от сладкото вино и те ароматизира с нард и с най-фините ухания; и тогава като колона тамян ще застана пред теб във Величавост, докато малкото ти сърце ще се провиква: ‘лъхни върху мен Своя тамян, излей върху мен Кладенеца с Жива Вода, Извора на Живота, каскада върху мен с потоци от благословии!’

ах, Господи! какви благословии изливаш върху недостойната ми душа! искаше през всичките тези години да се помирим с Теб, и след като установим Мира в сърцето си, и обединим сърцето си с Твоето, не трябва никога да Те оставим да си отидеш; какво се крие зад Покривалото Ти?

зад Покривалото Ми се намира Моята Божественост; давам Мира Си на всички, които идват в смирение и обич, искайки да се помирят с Мен; на Свой ред искам от тях да предадат на народа Ми послание на мир; помазани от Мен с елей на радост, изпратени от Мен, тези миротворци ще се издигнат над нациите с гълъбови крила покрити със сребро, за да излеят като дъжд върху всички нации украшенията на спасителната Ми помощ, така че да вкусят съкровените наслади на Свещеното Ми Сърце;

един само Твой поглед е достатъчен, за да озари душата ни и да ни насърчи, и ние, в тези мигове на блаженство, покорени от Божествената Ти Обич, ще се прилепим за Теб, от страх да не би отново да Те загубим; Духовният Ти Свят е нашият Живот, Царството Ти е нашият Дом, и те имат повече стойност от всички съкровища съдържащи се в този свят; Ти си Неизчерпаемото Съкровище, Радостта на сърцето ни, блясъкът на душата ни, безценната Перла, Самият Живот!

вярно е, ученичко Моя, ти запази живо в себе си Словото Ми, след като съм единственият, който може да ти предостави щастие и истинска и неограничена Обич; онези, които Ме откриха, могат да Ме сравнят с безценна Перла, с Неизчерпаемо Съкровище, с Дървото на Живота; сиянието Ми покрива всеки, който е съединен с Мен, и става едно с Мен разтворен в Светлината Ми; защото Аз съм Светлината на света; Аз съм искряща жива Пролет бликаща като течаща светлина, наподобяваща каскада от диаманти изливащи се от Престола Ми върху тази земя; който Ме пие, ще изпитва повече жажда; тези, които Ме пият, са Мои завинаги, защото ставам в тях Животворна Пролет;

aх! имам толкова много да науча! Изкупителю и Женихо: поиска от нас да бъдем сами с Теб, дори само за кратък миг, и да се възрадваме на Присъствието Ти насаме; отведи ни в тишината на пустинята, където нежно ще говориш на сърцата ни, Ти и аз, аз и Ти, наслаждавайки се на присъствието един на друг насаме под звездната светлина; обичам това, което каза тогава за Израел на Своя пророк Осия: "Поради това и Аз ще я отвлека, ще я отведа в пустиня и ще говоря на сърцето й" (Осия 2:14).

ще прегърна тогава Бащинската Ти и Задушевна връзка в тези съкровени мигове, далеч от шума на света, далеч от хаоса на този свят, защото в пустинята ще влееш в мен Проумяване и Знание за Теб Самия, което надвишава всяка човешка мъдрост и умения, които бих имала, когато принадлежах на света; невежеството ми относно Проумяването и Знанието за Теб, ще остане в миналото и ще бъде погребано в страната на забравата, стига да следвам сега този Път, който ще подготвиш за мен...

ще получиш много повече в пустинята; ще се възродиш в Мен чрез благодатта, която надвишава всичко, което можеш да си представиш, душата ти ще презира всичко, което не съм Аз, когато ще говоря на сърцето ти; да, ще примамя онези, които се скитат безцелно по тази земя, като тъмни сенки, като сажди обезобразяващи душата им, наподобяващи на Смъртта, и ще ги примамя в пустинята и когато заговоря на сърцето им, на душата им, докоснати от Нежната Ми Обич, ще се стопят в Мен и ще Ми се посветят; ще ги облека с това, което им липсва, ще започна да ги обличам с Вяра, врагът на Моя Враг, който не може да понася да гледа ослепителната яркост на Вярата, оттук нататък тази душа ще се придържа само към Моето Слово и ще се увеличавам в тази душа, докато тя ще намалява; духовният ни съюз тогава ще бъде съвършен; приятелското Ми Присъствие ще бъде очевидно за тази душа, думите Ми очарователни, защото ще говоря на езика на чистия дух, вливайки в нея Знанието и Проумяването на Мен Самия; методите, които използвам, за да издигна една душа са пълни с нежност, изливащи в сърцето й лъчи от Моята Божественост;

в Своя Призив към мен, Господи, Ти каза, че самото Ти Присъствие на Светлина ще ми позволи да придобия Мъдрост и да спечеля Божието приятелство поверено от Него чрез даровете на Указанията, тези дарове, които ще просветлят мислите и действията ми с божествено Знание и Проумяване, дарове, които Ти винаги искаше да ни предоставиш…

Аз, Иисус, съм Пролетта на живота ти; Светият Дух в Своята благост е Свидетел, който знае и ви напътства, просветлявайки мислите ви; днес издигам апостоли на обичта, които са изпълнени с обич, за да отидат в света и да свидетелстват, че всички хора могат да Ме познават; днес, в дните ви, скъпа Моя дъще, те издигнах да се възрадваш на Присъствието на Светия Дух и чрез Светия Дух словата, които произнасяш възпламеняват онези, които слушат, тъй като излизат с мощ и с нотка на остроумие; затова нека всяка душа да се провикне в пустинята, като Св. Петър на планината Тавор: “Рави, добре е да бъдем тук;” (Мк. 9:5, Лк. 9:33)...

насладата ми е в Теб, верността Ти трае с векове, дръж ме затворена в Сърцето Си; Ти Самият ме избра, преди да се родя, да бъда Твоя вестителка, нека Светият Ти Дух да ме води благоразумно във всичките ми начинания, и да ме закриля под Крилата ти, тогава всичко, което правя ще бъде приемливо в Очите Ти;

като Цар, който дава заповеди, Аз, който съм и твоят Жених, ще увенчая с успех всички твои действия, стига да останеш обединена в Мен; заедно вървяхме през всичките тези години, показвайки ти Моето Царство; кажи на народа Ми, че ще им се отплатя изцяло за всичките им усилия, които полагат за разпространението на Моите Послания; обичам ви всички! ic

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message