DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Поисках това поколение да се покае

28 ноември 2015

30-годишнина на Истинския в Бога Живот!

мир, дъще; чуй: мир на теб; разпростирай мир, където няма мир, обич, където има омраза, единство, където има разделение – през всички тези години, в неизказаната Си обич, призовавах, призовавах цялото човечество да се моли, да се покайва, да води благочестив живот; дойдох да говоря в сърцата им; не дойдох със заплахи, а с Обич, призовах всяко създание, изразявайки Себе Си по вашия начин, в желанието Си да ви спася всички от омразните ви намерения, поколение; разкрих ви още веднъж Святото Си Лице, за да блесна в абсолютния ви мрак, така че да Ме съзерцаете, и съзерцавайки Ме, отражението Ми на Божествеността Ми да се отразява във вас; светлината във вас тогава ще осветлява нежно цялото ви същество;

уплаших се тогава, че малцина ще приемат Словото Ми, и имах право; Словото Ми, което превъзхожда всяка Светлина и Знание; поколение, духовното Знание е отвор за ума ви да проумее Писанията и словата Ми; но колцина не успяха? и колцина повече ще се опитат да дискредитират Моите Послания? тези хора виждат само нещата, които схващат с окото; възприемането на Божественото обаче е далеч от тях... то е, както казват Писанията: недуховно лице е това, което не приема нищо от Духа на Бога: гледа на всичко като на глупост; това е вън от неговото възприятие, защото то може да бъде разбрано единствено с Духа; един духовен човек, от друга срана, е способен да прецени стойността на всичко, и неговата преценка не трябва да бъде съдена от други хора;1 когато тези хора умрат и пожелаят да поемат пътя на Живота, няма да Ме видят; греховете и престъпленията им ще ги осъдят; ангели на страха ще ги срещнат и плътта им ще повехне и ще изчезне от костите им;

нуждая се от молитви от сърцата ви; поисках това поколение да се покае; непрекъснатото зачеване на злото ще доведе само до изпадането на много нации, ще ги подведе във война и в Бездната; мнозина ще бъдат изгорени и много градове, както и нации ще се изправят пред нещастия, бедствие след бедствие, нещастие след нещастие, ах! поколение, не играй с живота си! спри да въставаш срещу Словото Ми!

повтарям: очистете умовете и сърцата си чрез покаяние, покаяние с изливащи се сълзи; но извратените, тези, които следват криволичещи пътеки ще се изправят пред това, което посяха;-

сега, Васула, отпразнувай Обичта Ми, отпразнувай Ме, своя Бог, защото построих нови светилища основани на обичта, съградих отново тези руини;2 в Писанията е написано: тъй като бяхте върнати обратно към истински живот в Христос, трябва да търсите нещата, които са на небето, където е Христос, седящ отдясно на Бога, затова нека мислите ви да са към небесните неща, не към нещата, които са на земята, защото сте умрели, и сега животът ви е скрит с Христос в Бога. Но, когато Христос се разкрие – и той е вашият живот – вие също ще бъдете разкрити в цялата си слава с Него;3

избрах те, помазах те със светия Си елей, за да живееш свято и да носиш Словата Ми, за да ги предадеш на всеки един; и в Своята Вярност ти позволих да се опреш на Мен, попивайки от Мен, позволявайки ти да вървиш в Моите Дворове и да се учиш от Мъдростта; затова днес, бъди щастлива! Мой толкова слаб, невероятно слаб инструмент, не разбра ли? не разбра ли колко съм очарован от такава слабост? как Ме радваш? слабостта ти овладя Силата Ми и Милостта Ми!

Господи, Ти, който си моят Творец, и ушите ми са отворени да чуят това откровение от Теб, без абсолютно никаква заслуга! И Ти с такава готовност вложи толкова много време в мен, отдавам Ти благодарности и слава, и сега, след всички тези години, светът по-лош отпреди вехне и земята е по-замърсена отвсякога, опустошена от греха, и очакваме Ръката Ти да ни вдигне, така че колко дълго още трябва да чакаме за Твоето завръщане?

намирам се пред вратите ви, толкова близо; скоро много нации ще бъдат изпълнени със Знанието на Славата Ми, и ще застана като страж от Кулата Ми, като флаг, и тези с арогантен характер няма да Ме видят, но тези, в чиите сърца ще почивам ще Ме видят; всички ще бъдат претоварени и като ужасени зверове ще се разпръснат горделивите сърца;

много нации ще бъдат заличени; жертвай, Васула Моя, своето време за Мен и радвай Сърцето Ми със своята нищета, защото сега ще задействам още повече Справедливостта Си върху човечеството; и ще се изтърколят в пепелта; моли и прости на своите потисници, намали яростния Ми гняв срещу тяхното неверие; Обичта ще дойде в Своето съвършенство при всеки, който реши да следва Закона Ми и няма да се страхува от Съдния Ден; написах чрез ръката ти всички тези Послания, за да може това свидетелство да доведе по-близо до Мен тези, които ги четат; свидетелство, което ви носи Вечен Живот; свидетелство, за да живеете Истински Живот в Мен, твоя Бог;

Аз, Иисус Христос, ти напомням, че Победата накрая ще бъде Моя; дъще, мир, Обичта те обича! 


1 1 Кор. 2:14-16.
2 Христос има предвид онези души, които се бяха загубили, но намериха Иисус в Неговите Послания от ИВБЖ, които им дадоха живот.
3 Кол. 3:1-4.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message