DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Какво Означава Завръщането На Христос?
Сатаната Повтаря Лъжата, С Която Беше Измамил Ева

1 юни 2002

Ти, Любими Отецо, създаде най-съкровената ми същност…

и казах: ще благословя най-съкровената й същност с богатства идващи от Мен; ще бъда тогава като светилник за Моята помазана и ще предоставя на най-съкровената й същност Нашето сияйно Присъствие; “тук, Моят Син и Аз ще останем завинаги, тъй като това е домът, който избрахме за обител;”

о, ела! ти, който Ми служиш, служейки на Дома Ми, приближи се до Мен и Ме възрадвай; ела и се научи: написано е, че дори да прегрешиш, ти продължаваш да си в Мен, след като признаваш могъщието Ми, но, знаейки, че те признавам действително за Мой, ти няма да прегрешаваш; следователно, да Ме признавате, това е наистина съвършената добродетел; да познавате могъщието Ми, това е коренът на безсмъртието; пожелавам тези слова да станат темата на всеки един;

бях, Васула Моя, твоят Съветник, но и Приятел през всичките тези години, и дори през нощта обучавах най-съкровената ти същност, давайки на душата ти безгранична радост със Своето Присъствие; упражних те с тази безгранична обич да вдигаш постоянно очите cи към лъчезарното Ми Присъствие и към никого другиго; Аз съм и винаги бях твой единствен Духовен Ръководител и Съветник, давайки на душата ти повели от Мъдростта, не те изпратих на изток или на запад, както не те изпратих на север или на юг да търсиш духовно напътствие, защото кое напътствие е по-добро от това, което Аз Самият давам? Аз единствен бях, който можеше да проникне в мрачните сенки на душата ти, за да произнеса вярна присъда за най-съкровената ти същност и да привлека вниманието ти към болестта ти; наистина, не те ли накарах да се отречеш от бунта си срещу Мен? не очертах ли път, за да го поемеш с Моето Име като свой отличителен знак и да следваш Стъпките Ми, за да не се отклониш, докато вървиш?

Да, Господи; постарах се да спазя всяка заповед от Устните Ти;
написано е, че съществува там Река, чиито води освежават Божия град,
и освещават място, където обитава Всевишният;
Бог е вътре в града, той не може никога да падне,
при зазоряване Бог ще му помогне;
развълнуваха се народи, и се разклатиха Царства,
когато Той се провикна, земята се разпадна...1

Светият Ти Дух е тази Река,
която безспир освещава душата, съкровеното ни същество, което принадлежи на Теб, Боже мой…

Надавам слух и за миг замълчавам,
за да дойде със сила Великият Цар
и милостиво да ми даде Своите божествени наставления,
наставления, които не всяват безпорядък в Закона Ти;
затова, нека се радва земята,
нека заликуват жителите на земята и се провикнат от радост,
когато Царят минава през нас, за да съди със справедливост земята
и нациите със Своята Истина;

нека възхвалим Скалата на нашето спасение
и нека се съберем в Присъствието Му и да Му отдадем благодарности;

дадох ти непросредствен достъп в Сърцето Си, за да се разцъфтиш, цвете, и да продължиш да Ми предоставяш благодарности; продължи да Ми предоставяш благодарности и ще ги приемам като твое приношение и жертва и ще Ме почетат…

знай, любима Моя, че който провъзгласява Името Ми, Ме възхвалява и Ме прославя; обичам те, Васула; мъртъвците не могат да Ме възхвалят; остават мълчаливи; светът не може никога да благослови Троичната Ми Святост; остава мълчалив; смъртни сенки бродят тук и там; Присъствам и Могъщието Ми лекува и спасява, но, погледни днешния свят, малцина се отзоваха на благодатта и не потърсиха убежището си в Мен, Яхве; малцина се страхуват от Мен, Васула; смъртта дебне в ъгъла, но дори тогава светът не се позовава на Святото Ми Име; това поколение отказва да върви с Мен;

изпратих те в страната на мъртъвците, където разорение и отчаяние господстват в много сърца; стягащият възел на лукавия е очевиден сега, въпреки това, светът в своята апатия, продължава да ненавижда Моите повели; законът Ми бива непрекъснато престъпван;

Оставам будна през нощта,
за да размисля върху всичко това
и не виждам неговия край;

aко не беше толкова близо до мен, Яхве,
пазейки ме, закриляйки ме, обгръщайки ме,
щях да умра от скръб;

вдигам очите си към Теб с печал и въздишам,
знаейки, че домът ми е на небето,
въпреки това продължавам да съм тук на земята;

често се питам:
“какво правя тук на тази земя,
на която не принадлежа, нито на никого?
чувствам се дадена в заем… дадена съм в заем…”
бях до Него, когато ми диктуваше Своите правила,
след като ме беше довел от страната на забравата и смъртта,
за да ме възвърне към съществуване;
беше изтеглил душата ми от блатото,
за да разкрие Святото Си Лице;

тогава, Ти ме изпрати в Името Си,
без да се двоумиш дали Твоят Скиптър 
и Твоят Блясък ще бъдат омаловажени;

увенчаваш Делата Си с щедростта Си
и изобилие рее навсякъде, където минаваш;
претрупваш ни с богатства, пречистваш ни като сребро;

Христос минава с величавост през тази пустиня
и прави земята да се люлее,
за да оповести предстоящото Си завръщане;

но хората не разбраха; някои казват:
“Христос идва в плът и кости”;
други възразяват неоснователно:
“Бог ще дойде и ще разбие  главите на Своите врагове”;
- но те не са проумели Псалмите…

като призраци в среднощен сън се питат;
всъщност в началото и аз не успях да разбера,
въпреки че се намирах непрекъснато в Твоето Присъствие,
дори когато Ти държеше дясната ми ръка, за да пишеш;

написано е: “Господ дава на Своите вестители новините…”
и точно това прави…

когато Божиите Стъпки наближават и биват чувани,
добродетелните се радват, ликувайки и пеейки доволно; казват:
“постройте път за Конника на Облаците, възрадвайте се в Христос,
ликувайте за Неговото идване!”

във времето на Ное небесата хвърлиха потоп
при Твоето идване… при идването на Бога…
но не Те бяха видели в плът и кост…

и сега, земята ще бъде възпламенена със завръщането на Твоя Син;
при идването на Бога…
Христос ще слезне от висините;

като хиляди миряди божествени колесници,
Ти, Господи, беше оставил Синай за Свое светилище;
Давид каза: “Боже, възлязъл си нависоко, пленил си пленници,
взел си в дар хора, даже и непокорните,
за да обитават в Теб, Яхве…”2
но не Te бяха видели в плът и кост…
въпреки това, Ти беше там…

когато се приближаваш до добродетелните
и те се радват,
не Те виждат в плът и кост… но Ти си там;

когато беше възглавил народа Си,
докато пресичаше пустинята,
не беше дошъл в плът и кост…
въпреки това, Ти беше там…

и така ще бъде, когато Христос, в нашите дни,
заявява, че Завръщането Му е предстоящо…
небесата и земята ще бъдат възпламенени
и Той ще обърне сърцата на бащите към техните деца
и сърцата на децата към техните бащи…
но никой на земята няма да Те види в Плът и Кост…
Обичта ще се зaвърне като обич…
защото всички ще бъдем в Истинския Бог,
Поглъщащ Огън, Троичен и Свят…

3току-що даде духовно завещание; този ще бъде пътят на предстоящото Ми завръщане… завръщането Ми ще ви обнови и ще освободи мнозина измежду вас от прегрешението ви; когато се извърши обновлението, мнозина ще бъдат облечени с Мен и всички светии и ангели ще изразяват благодарности за дара на Светия Ми Дух;

какво е Денят на Господа? онези, които бяха въстанали и продължават настойчиво да въстават срещу Мен, ще вкусят този Ден и всичко, каквото носи; ще дойде внезапно като гръм върху тези престъпници и като страшен огън ще се превърнат в човешки факели; да, земята, както каза, ще бъде възпламенена и съзнанието им ще им бъде разкрито като откровение; божественият Ми огън ще превърне неогъваемото сърце в снизходително сърце в Моя Ден; земята в агония ще започне напълно да узнава, в съзнание и душа, своите падения и своите несъвършенства, продажността и беззаконието си и, това е най-малкото, което може да бъде казано, позорното отхвърляне на Моето Възкресение и Вездесъщието Ми във всекидневния ви живот;

небето ще се отвори в Деня Ми, и онези, които Ме отхвърляха, провъзгласявайки себе си за богове, ще бъдат строго съдени;

може ли някой да каже, че не ви обучавах през всичките тези години? не бях ли утвърдил могъщието Си през всичките тези години с чудотворни дела? можахте ли някога да измерите великолепието на Троичната Ми Святост и неизказаното величие на Името Ми? потвърдихте ли някога величествеността Ми или провъзгласихте ли страшния Ми блясък и могъщие? казвам ви: горко на онези, които ще се окажат без Светлината Ми в Моя Ден… тях, ще ги пречистя с Огъня Си;

колкото до тези, които спазиха повелите Ми и Закона Ми основаващ се на обич, и които са солта на земята, те няма да бъдат изпитани с огън, след като Аз съм техният Бог и те Ме признаха за основата на живота си; те вече бяха изпитани, и съставляват част от Мен и се намират непрекъснато в Божествената Ми Светлина в съюз с Бога; и както каза, дъще, в дните на Ное небесата хвърлиха потоп при Моето идване; а сега земята ще бъде изпитана и възпламенена от пожар;

Денят Ми е неизбежен, и горко на труповете в този Ден на Моето Завръщане;4 уви също и за онези, които съсредоточиха живота си върху материални неща, когато дойде Денят Ми; появяването Ми ще бъде огън; Стъпките Ми биват вече чувани и мнозина видяха Следите Ми; докато се разкривам на онези, които не Ме познаваха, докато в тези времена на благодат се представих като Милосърдие и като Светилник, ще се разкрия тогава като поглъщащ Огън;

наистина, вярва ли някой, че ще мине незабелязан? и продължавате ли да вярвате, че Господ ще мине пред вас без никакво възмездие? добре e, напротив, всекидневно да се покайвате; и ти, която разнасяш семето Ми, пей, докато сееш, дъще, не гледай зад себе си; както ви бях научил, богословието това е съзерцанието на Мен, вашия Бог, това е духовната ви основа; върху тази основа след това биват построени различни нива; едно ниво съдържа Знанието на Бога; това Знание на Бога се придобива посредством Мъдрост, а не с книги; без Светлината на Светия Дух, Бог не би могъл да бъде познаваем за вас, а ще остане скрит; да, това не е плод на интелектуален ум, а божествено вливане давано по благодат в душата, която беше преобразена да обича; при друго едно ниво, намираш бедността на душата; тази душа е носител на Словото Ми, защото в своята беднота душата Ме притежава, и Царството Ми й принадлежи; в нищожността на една такава душа съществувам единствено Аз; единствено5 Аз съм нейният Повелител и всичко…

след това, върху същата тази духовна основа има и други нива; има ниво, където се извършва Божествен съюз между създанието и Създателя; пленена от Божията Съвършена и Божествена Красота, душата доброволно се поддава на огнената Божия прегръдка; при това Божествено завоевание от страна на Създателя, защото става въпрос за завоевание и триумф, Аз изцяло завладявам душата и с наслада й откривам съвсем малко, за да не я уплаша, Святото Си Лице; душата, виждайки, въпреки че при бледа светлина, Святото Ми Лице, осъзнава при своето разбуждане, че не е далеч от пределите на вечното и на блаженствения взор; замаяна и в трепет от това, че видя Славата Ми и осъзнавайки лъчезарната светлина, която внезапно я обгръща, тя своеволно се присъединява и се вплита с Мен, ставайки едно с Мен, своя Бог и Сътворител…

при пълното предаване на душата, Аз, който съм Дарителят на Светлина, Дарителят на Живот, Дарителят на Обич и Дарителят на всички Дарове, я въвеждам във всички тези Божествени обогатявания, като същевременно се обръщам към душата й с поезия и религия; ах, Васула, какво не бих направил тогава за тази душа! Мъдростта ще бъде всекидневният й другар, радостният й венец;

написано е: душа, която се страхува от Господа, “ще бъде благоприета като девствена невеста”;6 след като ще се е предала духом и  тялом на Мен, своя Сътворител, и съставляваща вече част от Мен; тогава Аз, като Жених радващ се в Своята невеста, ще гледам нищо да не й липсва; ще започна, при следващото ниво, да снабдявам така обеднялата й душа, и в същото време ще й дам да спазва една клетва, след като ще съм я подготвил по подходящ начин, която е да следва безусловно Жениха; придружавайки Ме навсякъде, където отивам;

тогава, като Жених обичащ Своята невеста, ще изразя Божествената Си Обич, украсявайки невестата Си с най-изящните украшения, които не могат да бъдат намерени на земята, а произхождат от небесните запаси; при този Мой интимен съюз, ще я украся със Себе Си, укрепвайки по този начин душата й за взаимна вярност и разбирателство между нас; внезапно, целият свят ще изчезне пред очите й; тя намери свободата си… намери своя Бог… и в този полет към свободата ще заяви:

“светът сега е заточение, не съм в него, но и нито до него; душата ми, Любовнико на човечеството, е надвила и непрекъснато жадува за Твоите повели; сега, Любими на душата ми, съм готова и сърцето ми е решено безусловно да Те следва;”

и ще отговоря: “върви с Мен и ще те образовам в Своите правдиви правила; Аз ще бъда твоят Възпитател и никой друг; ще шепна в ухото ти историята на всички невидими и недостъпни неща, които обаче ще стават видими и достъпни посредством Божествените учения на твоя Повелител; Словото на Живота ще ти бъде предоставено, даром…”

след като бъдеш образована с правдивост, ще издигна душата ти в следващото ниво; нивото, в което беше призована, преди да се родиш, това, в което Светият Дух те издига със Своята благодат да бъдеш част от Моя Спасяващ План, и да направи от теб апостол; ще ти покажа, в тази степен, пътя, който бях поел за Страданието Cи; след като ще Ми служиш, служи Ми с жар; ще те изпратя да обикаляш като патрул света и да провъзгласяваш Истината; ще ти поискам да христианизираш това дехристианизирано поколение и да събориш Вавилонската кула, водейки всички отстъпници намиращи се в нея, поклонници на Ваал да се покаят; ще направиш всичко това с Кръста Ми в едната ръка и розарията в другата…

а ти, дъще, като носиш семето Ми, продължи живо да сееш; не го ли зная всичко това, което казваш? остави Ме да ти доверя това: като водни порои Cълзите Ми пълнят Oчите Ми, гледайки те да се бориш между сухите и разпръснати кости; като баща, който гледа тъжната картина на своето потомство и страда от това, Аз също, като твой Баща, страдам; тази картина Ме натъжава, когато виждам детето, което издигнах в Царските Си Дворове да бъде измъчвано7 от мъртъвците в долината на смъртта; наследството ти се намира в земята на живите, но те сътворих и те обучих със свята Мъдрост да научиш на човечеството отначало могъщите Ми деяния и великолепната слава на Моя Суверенитет! да им припомниш, че действам единствено от Обич и Милосърдие; в този случай, всеки камшичен удар падащ върху това поколение не е нищо повече освен изобличенията на Милосърдието;

Господи, написано е, че стига да Пожелаеш и силата Ти е налице…

написано е също така, че след греха ще дам покаяние; в голямата Си благосклонност, поставих благотворния лек на покаянието в обновеното сърце, което ще Ми покаже голям плам и правдивост докато се покайва; действително, всички откриват съкровището на задушевността с Мен веднага щом се осъществи това смирено действие; в съкровището на задушевността откриват Моето приятелство; колкото по-искрен е този, който се покайва, толкова по-голямо е Моето приятелство; всяка дума произнесена с правдивост привлича по-близо приятелството Ми, тъй като приятелството Ми следва в съотношение с неговото покаяние;

написано е: “когато се провикнах към Него и голяма възхвала беше на езика ми, ако бях виновен в сърцето си, Господ нямаше никога да ме чуе; но Бог не само ме чу, Той се вслуша в молитвата ми…”8

всеки, който желае спасение, ще почувства нуждата да се покае и ще се вслушам в неговото покаяние; отплатата дадена от греха е смърт; грехът прилича на отрова във вас и колкото повече остава вътре във вас, толкова повече се поболявате, приближавайки се по-близо до смъртта; колкото повече се бавите да почистите своята система, толкова повече рискувате да умрете; можете да се освободите и да се излекувате от отровата на греха, ако се смирите и осъзнаете, че единственият лек да пречистите греховете си е посредством покаянието;

кажете Ми: кой от вас, ако открие, че е погълнал отрова, ще рискува живота си и ще остане безучастен, и няма да направи нищо за това? за да се излекувате от тази смъртна отрова, трябва да сведете главата си и да признаете, че сте грешници, предоставяйки Ми покаянието си, тогава, всичката горчивина на отровата ще бъде пречистена заедно със самата змия, която хранехте във вътрешностите си през целия си живот,9 и веднъж освободени ще заместя тези злини със сладостта Си… да, щом тези злини бъдат прогонени, вие ще се възстановите, и веднъж излекувани няма вече да сте чужди на Закона Ми; своеволно ще обърнете гръб на света, защото пред себе си ще видите Моята Слава и Величието Ми; гледката на лъчезарното Ми Присъствие ще заблести вътре и вън от вас;

написано е: “ти беше мъртъв поради престъпленията и греховете, в които беше привикнал да живееш, докато следваше пътя на този свят, подчинявайки се на властелина, който управлява въздуха,10 духът, който сега действа в бунтовниците...”11 но сега, след покаянието ти и с благодатта, която показах към теб, те възвърнах към живот в Мен…

тогава, ще ти разкрия в усмивките Си, пътя на живота; няма повече да вървиш върху горещи въглени, а върху сапфири; Бог, когото някога смяташе за неизказан и недостъпен, ще даде на сърцето ти неограничена радост, като същевременно ще ти изрази Своята Радост: “някога ти беше като нива, където нищо не растеше освен тръни и репеи, ненужна и прокълната; но сега, с Мен, ще бъдеш като поле на Моя избор, напоена от изворите на Светия Дух и ще дадеш реколти приемливи за Мен;”12

както бях казал преди, да Ме признаете това е съвършената добродетел; днес светът няма място за Мен и мястото Ми е заето от сгурии; бунтовници и грешници бродят навсякъде, и действията им и словата им обиждат Троичната Ми Святост; в своето безочие смятат, че Моето място трябва да бъде заето, от една страна, от един вид самоосъществяване, и от друга страна, от ненаситността да вършат единствено злото, отказвайки в своето безочие да признаят прославеното Ми Присъствие; вместо това, светът върви в своя път и се самопрославя, въздигайки и почитайки неговите постижения, правейки се на Бог… смятат, че знаят всичко, но в действителност нищо не знаят; доколкото не Ме признават посредством добрите неща, които ги заобикалят и доколкото не Ме откриват, ще останат безжизнени като трупове…

хората в дните ви търсят лъжливи богове13 и следват всякакви видове идолопоклоннически системи,14 за да придобият знание и сила, както смятат; след това, светът е повече отвсякога очарован от красотата на кристалите, красотата на листата, елементи, които поставят над Моето Всемогъщие, след като търсят в тях лечителни сили вместо в благосклонната и лечителна сила на Светия Ми Дух; ако са впечатлени от техния вид,15 нека си направят заключения колко по-могъщ е Този, който оформи кристалите, листата и други подобни, Авторът на всичко това!

дори ако тези,16 които в действителност търсят Моето Присъствие и в своята ненаситност са станали плячка на Измамника и са се заблудили, дори тогава те не са без грях и са виновни за своята непълнота; след като са способни да изследват енергиите, тяхното съдържание, света и вселената, как тогава е възможно да се бавят толкова да открият Автора и Господа на всичко това?

но Сатаната още веднъж измами света със същата лъжа, с която измами Ева… че те също могат да бъдат Бог17 и че са достатъчни сами за себе си и не се нуждаят от Мен…

(Отецът тогава се обърна към мен и каза:)

ще обновя устата ти, Васула, за да бъдат записани всичките Ми сентенции и да бъдат изброени всичките Ми чудеса; осъзнай, че Аз, Яхве, съм се навел отвисоко, за да те облека, както и всеки друг, който се вслушва в Мен, с величавост и блясък; пожелах да съживя вярата на това поколение, лекувайки така плачевното ви състояние, с нежност и съчувствие;

нека бъдат обновени също така и ръцете ти, за да благославяш в Името Ми, нека дясната ти ръка, която благослових да е органът на Дома Ми, музикалният инструмент, чрез който мнозина ще чуят звука на Словата Ми; свири в Името Ми и пей от радост в сянката на крилете Ми;

ах, Васула, след това, нека бъдат обновени ушите ти, за да се вслушваш в Мъдростта, когато произнася своите притчи, освещавайки се, докато слушаш да произнася различаване и знание за Троичния Бог; цитадела Моя, скъпа на Сърцето Ми, остани Ми вярна и благодатта Ми ще продължи да е върху теб; помни своя произход…

блясъкът на Величеството Ми е върху теб; смелост! не се страхувай;

(Това послание приключи едва на 7 август 2002.)


3 Сега говори Христос.
4 Това “Завръщане” не е настоящата Парусия (Присъствие), а “Денят на Господа”. Трябва да се разбира като частичен съд преди Съдния Ден. Това е вид Пречистване за едно обновление. Вече е започнало, но на малки етапи.
5 Обитавам.
7 “Измъчвано” тук означава обезпокоявано.
9 Цялата тази картина на отровата и на змията вътре в нас и пречистването с покаяние, ми напомня онзи демонизиран човек, който в момента на своето освобождение, повърна пирони, парчета от стъкло, парче желязо и други неща.
10 Сатаната.
13 Pелигии.
14
15 Кристалите.
16 Хора.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message