DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Писанията Са Огледало, Което Ме Отразява

13 ноември 2001

Васула, вече шестнадесет години, откакто те повиках, и през тези шестнадесет години позволих на очите ти да видят много неща и да чуят още по-внушителни неща; изпълних теб и други посредством посланията Си с божествена светлина, за да бъдете способни да Ме проумеете;

Аз съм Светлината и над всяка светлина; Аз, в Своя блясък, превъзхождам всички светлини, всички сияйности; мога да дам светлина на всекиго, разкривайки му се; затова, умът ти трябва да бъде обединен с Моя и ще го потопя в Своята божествена светлина, за да видиш неща, които никое око не е виждало и да проумееш неща с Моя Ум посредством божествената Ми Светлина…

изпълних те със Знанието и Проумяването на Мен Самия; да, дете Мое, превърнах те в олтар, върху който поставих пророческата Си служба и ти дадох всякакъв вид възможности да пееш Словата Ми, така че звукът им да бъде чут във всяко светилище;1 изпълних те, в Своята наслада, със загадъчни сентенции, за да издигна Името Си и да стигне до отдалечени земи и народи;

поставих светлина в сърцето ти, за да ти покажа великолепието на делата Cи; ушите ти чуха и продължават да чуват славата на Гласа Ми и духовните ти очи Ме видяха лице в лице; направих да се разцъфти2 тази земя, за да насърча тези, които губеха надежда поради Моето мълчание, да се обнадеждят и да се съживят;

направих, както казах, да се разцъфти тази земя, но мнозина вместо да се възрадват, останаха безразлични и безразличието им стъпка с ярост всичко, каквото цъфтеше, давайки клетви в Името Ми само за това как ще унищожат всичко, каквото е процъфтяло; тази беше всекидневната им грижа;

Бог съм, и е в силата Ми да прощавам и да разпръсвам гняв; дадох достъп на всяко човешко същество да се свърже с Мен; дадох същия достъп на всяка нация да прочете Химна Ми на Обич; мнозина пренебрегнаха казаното от Мен;

сериозно питам всеки един: какво направихте с Писанията? Писанията са огледало, което Ме отразява; как е възможно, след като казвате, че познавате Писанията да не разпознавате речта Ми? как е възможно така лесно да противоречите на истината? казвам ви, ако не Ме разпознавате в казаното от Мен сега, то е просто, защото не познавате и не разбирате Писанията, които са ключът на Светия Дух;

ако някои от вас казват: “нямаме нужда от това пророческо откровение, не сме задължени да го слушаме или да го четем, защото са ни достатъчни Писанията и от тях можем да се научим на всичкото знание”, питам ви във вашето неверие: “знаете ли защо не вярвате и знаете ли защо сте така безразлични и решени да затворите сърцето си? знаете ли защо не търсите нищо повече от това? то е, защото нямате Светия Дух, който би могъл да ви въздигне от мрака в Своята Светлина, просветлявайки душата ви, така че да види Сина заедно с Отеца да ви изявяват Себе Си; Светият Дух щеше да вдъхне във вас възкресително дихание, което да ви укрепи и да ви даде живот в Мен; може ли една душа, която е мъртва да проумее Писанията и да ги приложи, ако не е жива?

ако бяхте проумели Писанията, които са огледало отразяващо Моя Образ, нямаше да казвате: “Писанията са ми достатъчни;” не, приятелю Мой, Писанията не са достатъчни, ако не притежаваш Светия Дух; единствено със Светлината на Светия Дух може да бъде проумено Откровението и всички неща, които в Писанията изглеждаха непроницаеми и запечатани тайни, ще станат достояние и ясни, защото ключът на знанието ще ви бъде даден от Духа;

но ти казвам наистина: който своеволно Ме приеме, дори сега, когато говоря, е благословен, защото чрез Мен получава знание и Мъдрост по начин толкова чудотворен, сякаш е прочел всички Писания! ще заприлича и той самият на звучна книга, носейки в себе си божествените вдъхновения, които човек придобива по благодат; тогава, дъще Моя, когато прочете Писанията, ще види не само думите, но както ти вече го изпита, Васула, ще види дълбокия духовен смисъл на тяхното съдържание с духовното си око;

ето защо, не се противопоставяйте на Моите пратеници, които са като звучна книга и на пророческa служба, те идват от Мен; не разкриват повече от това, което се съдържа в Писанията, а са пътеводители за вас; напътват живота ви по нов начин, за да живеете истински в Мен, подобрявайки живота си, носейки ви надежда и утеха; мога да превърна всекиго от окаяно същество в Катедрала;

не съди и ще дойда при теб, за да схванеш в действителност думите Ми; Писанията са Образът на Мен, твоя Бог, не ги подценявай, нито казвай, че ги познаваш, защото далеч не Ме познаваш; съблюдавай Заповедите и изпълнявай техните сентенции, за да получиш взор за Мен; изпълнявайки Словото Ми, това ще доведе душата ти да Ме опознае; след това, и единствено тогава, ще станеш бог по участие, а не според правилото;

не си ли проумял значението на: “вслушвай се с готовност във всяка реч идваща от Бога”? ти вслуша ли се? деянията на всяко създание стоят пред Него; катастрофи, бедствия, глад, скърби, войни, кръв и смърт заместиха сега цветята Ми3 с вашата ръка и с греховете ви;

от години наред вече благославям тази пресъхнала земя, идвайки при вас като река наводняваща я с благословиите Си; разгърнах предзнаменования на небето и ви изпратих босите Си ангели, за да възпламеня със Словото Си сърцата ви; поколение, изпратих ги да ви предупредят, че ако не се покаете, не се молите и не поправите за греховете си, променяйки живота си, и ако не отдадете необходимата стойност на Благословеното Ми Тайнство и не заживеете свято, обединени, поставяйки Ме като печат в сърцето си, ще привлечете върху себе си, по своя собствена грешка, всички злини на земята; всичко, каквото идва от земята, се връща на земята; целият свят е изпълнен с толкова зло;

поисках ви да се завърнете при Мен, но семето Ми,4 бивайки мъртво не Ме чу, а продължи безспирно да Ме обижда; вижте тогава, небесният свод и небесата отвисоко треперят от Моето Посещение;5 планините и основите на земята треперят днес от вашите беззакония; но кой обаче се обезпокои, когато преди десет години ви предупредих за отплатата, която ви очакваше, ако не се покаете? кой се опита да разбере начина, по който се движа? а сега, кажете Ми, кой ще докладва дали е била отдадена справедливост? очаквал ли е някой от вас, че Кулите ще се сгромолясат от греховете и злината ви? и въпреки това, ах, бях ви предупредил, но оживената ви търговия изпълни поколението ви с насилие и вместо да се опрете на гръдта на Отеца, отдъхвайки си върху Него, престанахте да живеете в момента, в който предпочетохте да се опрете на златото и среброто; и въпреки това, масата ви продължава и до днес да е празна;

Аз съм вашето Пиршество, вашето Богатство и ако Аз, Бог, не съм станал за вас всички тези неща, как очаквате да получите отплатата си на небето? независимо от това кои сте и какви сте, желая вашето благополучие; затова, връчвам сентенциите Си на простодушните, които с пророческата служба, която установих в тях, ще дойдат чак до краката ви, за да оставят в краката ви това благородно съкровище; нещо повече, обнових ги със Светия Дух, така че, каквото имат да ви кажат било, за да ви осведомят или да поправят грешки, да го направят с пълен авторитет;

поисках от тези скъпи души да изоставят всичко, каквото не ги води при Мен и да имат само една амбиция, и това е: благополучието на Църквата Ми, и да бъдат готови да се преборят с всичкото зло предприемано срещу Мистичното Ми Тяло; да, разбира се, те ще бъдат преследвани за своите деяния, и съществуването им ще бъде сметнато като заплаха от мъртъвците; но Аз съм ги помазал; и ако в очите на някои изглеждат незначителни, в Моите Очи ги зачитам повече от всички скъпоценности взети заедно, както и от всички царски власти и императорски съкровища; в Очите Ми те са обични и благородни, след като Аз ги отгледах; помазани с елей в Дворовете Ми, те ще привлекат големи тълпи, за да напълнят отново Мистичното Ми Тяло, Църквата, която е в развалини поради нехайството на пастирите;

Господи, това е, както разбираш, една от причините, поради която ме гонят: понеже порицаваш йерархията!

зная; но ти беше дадено словото и те оформих, за да те изпратя в този отстъпил свят и да говориш в Моето Име;

пастирите са разделени, противопоставят се един на друг; живеят в духовен упадък, и ако някои все още носят своеволно и с усърдие Кръста Ми за Дома Ми, те също биват гонени от тези нарушители; могат ли да кажат,6 че са Ме следвали прецизно? ако отговорят “да”, нека тогава да Ми обяснят разделението ви; разделението е грях; познавате, разбира се, значението на тези слова: “всяко царство разделено против себе си запустява, и никой град или дом разделен против себе си няма да устои;”7 липсва в тях отличителният белег на вярата: не съществува вече обич…

дори това разделение да не е произходило непосредствено от тях, а от техните предци, те подклаждат този огън идващ от подземието8 и го поддържат жив; затова сега, искам от пастирите Си да се покаят, да Ми предоставят истинска метания, за да позволят посредством това колосално могъщие да се осъществи едно преображение; истинската метания е вратата водеща душите от мрака в светлината;

Господи мой, сърцето ми не е имало възвишени амбиции, въпреки това прости ми за това, че се осмелявам да Ти задам следния въпрос:

“Ако някой от пастирите Ти, четейки дотук, стигне до словата, които току-що произнесе, искайки от тях да се покаят, не са ли тези, които казваш, че са изпълнени с усърдие за Дома Ти и с вярност носят Кръста Ти? Авел, както ги наричаш, които четат и понеже простотата им не се е похабила, слушат с готовност, каквото казваш? - Дали се лъжа като казвам, че тези, които четат посланията Ти са същевременно тези, които са искрени и верни в Дома Ти?

“Как словата Ти ще стигнат до онези, които Ти желаеш да чуят, които наричат делото Ти дяволско? зовеш, но малцина слушат; измежду тях кой ли ще чуе? пастирите, които вече живеят единството в сърцето си?”

не се безпокой за въпроси, които надвишават обхвата на твоя ум и възприятие; имам начини да напътя сентенциите Си към онези, които имат нужда от спасение… тъй като се знае, че Милосърдието се намира в Мен;9

колкото до тези, които наричаш искрени и верни на Дома Ми, казвам ти следното: не са само тези, които четат Посланието Ми и го следват, честни и верни на Дома Ми, а съм запазил за Себе Си истински предани хора, избрани по благодат, които останаха верни и са готови да понесат на раменете си Кръста Ми на единство, и с делата си ароматизират не само Тялото Ми, но и целия свят;

с други думи, не са само призованите по благодат и откликнали, слушайки словата, които ви давам в това послание, които са искрени и верни;

и ти, дъще, видя ли какво извърших наскоро?

Да, Господи, видях.

(Нещо между мен и Господа.)

възхвали тогава Святото Ми Име и ще видиш неща по-големи от тези, почакай и ще видиш… бъди търпелива и Ми позволи да продължим нашия път заедно, виждаш ли? виждаш ли къде те доведох? не се страхувай, в Моето Присъствие имаш мир… ic;


1 Разбрах, че Бог има пред вид душите.
2 Изпращайки благословии.
3 Цветята символизират благословиите.
4 Нас.
5 С други думи: божествената проява посредством тези послания е толкова явна и силна.
6 Нарушителите.
8 Преизподнята.
9 В същия този миг, въпреки че не беше толкова ясно от това обикновено изречение, Господ Иисус ми разкри, че изпитва безмерна божествена обич към всички Свои пастири и затова ги укорява, в степен да трепери от чувствителност и грижовно вълнение. Беше сякаш чувах нашия Господ да плаче като дете, към което са се отнесли несправедливо, казвайки: “Тялото Ми го удариха, приятелите Ми Ме направиха неузнаваем от раните. Снеха Ми хитона, тези, които пазят Дома Ми престанаха да разговарят с Мен, но от устните Ми капещи мед могат да получат балсама на възкресението. Треперя дълбоко в Себе Си да не би да ги загубя. Разпокъсаха Ме, оскърбиха Ме и когато биват поставени на изпитание, Ме нападат. А ако измежду тях съществуват някои благоразумни или свети хора, които показват доброто си поведение, увенчани със смирение и божествена обич към Мен, нахвърлят се срещу тях като разярени вълци, за да ги разкъсат на парчета. Точно както Каин, който служеше на Дявола и преряза гърлото на своя брат, те се отнасят с тях по същия начин…”

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message