DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

О, Кога Ще Видя Дома На Изтока Да Поздравява Дома На Запада Със Свята Целувка?

2 май 2001

дъще Моя, имай Ме винаги в сърцето си и нека бъда като хвалебствена песен в сърцето ти;

виждаш ли как Очите Ми са върху теб? ще продължа да те обучавам на Знанието Ми в Царските Си Дворове, учейки те винаги кой път да поемаш; тъй като съм твоят Съветник и Учител, усмихни се, нека се усмихне лицето ти, защото благодатта те обгръща! в Двореца Ми и в Царските Ми Дворове на Царството Ми, славата Ми гърми и всички тук се провикват: “Слава!”

Аз, който съм Всемогъщ, Цар и Суверен, ти отдадох почит да вървиш върху сапфири1 вместо върху нажежени въглени; водих теб и чрез теб мнозина други по пътя на единството и помирението, но само заради това деяние на Милост от Моя страна, лъжесвидетели се вдигнаха срещу Мен2 и изсъскаха насилието си срещу Словата Ми, които давам и срещу цялото съдържание в тях съживяващо душите; но не се безпокой, известен съм, че събарям постове, аргументи и власти;

днес в дните ви, разкривам на целия свят това, което бях казал за слепотата на някои ваши пастири;3 тези пастири вдигат ръцете си към Мен в Светилището, възнасяйки Жертвата Ми, но не могат да овладеят гневливия си и горделив дух и очите им трескаво искрят; възгласяват, че са праведни и справедливи, но в действителност са ходещи лешове; имат високо мнение за себе си, когато заявяват праведността си, вярността си към Мен, но не се страхуват да противоречат на цялото Ми Евангелие пред очите на светиите и ангелите Ми тук на Небето! заповедите Ми обобщават вярността и устните им трябваше да изричат Свята Мъдрост, но това, което чувам от тях са самохвалства, увеличавайки по този начин Сълзите Ми върху иконите; когато един пастир пада толкова ниско, той трябва да се върне към изучаването на методите Ми и на елементарните принципи за тълкуване на заветите Ми и на Закона Ми на Обич;

не бях ли казал: “обичай своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила и обичай ближния си като себе си”? не се ли научиха, че в Съдния Ден ще бъдат съдени според мярката на обичта, която са имали на земята? как могат да вярват, че живеят в Мен и че са вкоренени в Мен, когато се намират в милостта на лукавия? грубия език, жестокото сърце, това са елементи, които противоречат на Сърцето Ми; не насочват вниманието си към святостта, вярата, обичта и мира, както ви учи Писанието; не са ли чели: “служителят на Бога не трябва да влиза в пререкания, а да бъде благ с всички?"

бях казал веднъж,4 че Църквата им се разпада като гнило дърво и че единственото, което чувам от тях е: “има ли суша?” отправят клеветнически обвинения срещу верния си брат,5 извършвайки смъртен грях; така, от собствените им устни личинки изпълзяват от разложените им тела, защото са установили в сърцето си монопол на показност и самонадеяност; колко още трябва да търпя обидите им? излязох от иконите Си, за да ги предупредя, но те извърнаха знамението Ми в своя полза и станаха още по-враждебни към Мен; говорех им, но не слушаха; ридаех пред тях, като флейта, но се преструваха, че не виждат Кървавите Ми Сълзи; протестирах срещу насилието, което носят в сърцата си срещу своя брат,6 но не отговориха; принудих се да ги моля, умолявайки ги като просяк, докато агонията в Сърцето Ми беше станала непоносима, но те се грижеха да Ме избягват; виках след тях, ридаейки, за да им попреча да вървят по пътя на смъртта, но не обърнаха внимание; когато слезна с господски стил върху тях като Съдник и ги обвиня за престъпленията им, защото това наистина са, ще им покажа с огромна сила как осакатяваха Мистичното Ми Тяло; къде ще отидат тогава? къде ще отидат, за да избягат от Мен? къде ще избягат от Присъствието Ми? на върха на хълма? на пътя? на кръстовището? в Светилището или на вратата си? ще бъда там…

определено пренебрегвате словата Ми в Писанията, защото, ако наистина ги следвахте, щяхте да прочетете това, което е написано: “не презирайте човек в старостта му…”,7 а протегнете ръката си към него; ако вие, които наричате себе си свети и справедливи, питаете гняв към някого, можете ли тогава да искате състрадание от Мен? вие, които изпитвате негодувание срещу по-възрастния си брат,8 трябва ли Аз да простя греховете ви? какво да правя с всекидневните ви Кирие елеисон? какво да правя с многочислените ви жертви и тамяна ви? тези неща няма да спечелят прошката Ми за греховете ви;

чуй Ме; плаках за всички твои провали, но Сърцето Ми е бездна на Обич и Милост, братю; Аз съм Този, който съживява духа ти и озарява очите ти; давам лечение, живот и благословии; ако ти кажа ласкателни слова, няма да съм Аз; изброих грешките ти, за да се завърнеш при Мен с разкаяно сърце и ще те излекувам; срамната ти голота се вижда сега от светиите и ангелите Ми на небето; излагаш се, братю, и не само пред всички нации, но и пред цялото небе; но Аз, въпреки страхотната ти голота, ще те подкрепя и ще те облека отново със Себе Си, ако се смириш, като се покаеш и вземеш присърце тези неща, които ти казах;

огъни коляното си, Гърция, и поискай да ти бъде простено в Името Ми; въздигни се и се възкреси от смъртта си, позволявайки на Майка Ми да води стъпката ти, като дете, по пътя на сапфирите9 и в святостта; позови се на Нея и позволи на Светата си Майка да те възстанови от мъртвите ти деяния, така че службите ти към Мен да станат царски, когато се извършват в чисто сърце; позволи на Благословената си Майка да възстанови святостта ти и да ти помогне да израстнеш повторно към спасението;

призови светиите, за да ти покажат пътя за Дома на Светлината и думите ти няма да бъдат вече лекомислени, а ще се превърнат в мелодия на мир, докато ще оттеглиш всичко, което казваше срещу Мен,10 покайвайки се в прах и пепел; о, кога ще видя Дома на Изтока да посреща Дома на Запада със свята целувка? ic;

дъще, виж дълбоките рани, които устите им нанесоха на Тялото Ми; благословена, не се навеждай да Ме търсиш; над теб съм и до теб; ела, влез в радостта и мира на своя Господ; гледай пред себе си и никога назад и остани присадена към Мен; ic;

(Това послание беше получено по време на посещението на Папата в Гърция и мнозина там протестираха срещу посещението му. Това послание беше даден в ръцете на много митрополити и поставено също на бюрото на Архиепископа Христодулос, два дена преди отпътуването на Папа Йоан Павел II.)


1 Сапфирите представляват добродетелите.
2 Разбрах, че това “Мен” се отнася до мен. Христос ме свърза със Себе Си, изразявайки се по този начин.
3 Някои Гръцкоправославни монаси и свещеници.
4 В посланието от 18 февруари 1992.
5 Папа Йоан Павел II.
6 Папа Йоан Павел II.
8 Папа Йоан Павел II.
9 Сапфирите представляват добродетелите.
10 “Мен” означава тук и Папа Йоан Павел II. Това потвърждава думите на Христос в Евангелието, когато ни казва: “каквото правите на най-незначителния от братята Ми, го правите на Мен;”

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 



Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message