DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Присъствието Ми В Евхаристията

20 януари 2001

(Седмица на Единството)

Господи, защо си ослепил толкова много хора за Делата Си ? Да не би заради упорития им отказ да се покаят и да се помирят? Научи ме и ми оповести Волята Си…

ах, дете Мое… Волята Ми е да работиш с обич в светлината на Духа Ми! Духът Ми днес повече отвсякога се провиква за помирение между Моите пастири; за да бъдат спасени, трябва всеки да се покае и да се помири; всеки пастир нека разгледа своя път: “помисли за обичта, с която Моят Отец, Аз и Светият Дух щедро те обсипваме във всеки миг от живота ти, пастирю...”

ах, дъще, не си представяй, че не съзнавам изискванията на мисията, която ти възложих; не е лесна задача да бъде обединен Домът Ми, да не говорим да бъде съживен! но имай смелост, защото не си сама; Аз съм с теб; не се обезсърчавай от онези, които не схващат плана Ми в теб; отнех зрението на онези, които заявяват “ние виждаме” и дадох зрение на онези, които не можеха да видят; бъди пример на единство за останалия свят и донеси, със своите жертви, помирение между братя;

Сатаната е предприел лично да води война срещу Моята Църква; напада с насилие това, което изкупих със Собствената Си Кръв; държи разделена Църквата Ми и проклина всяко вярно сърце изповядващо Истината и Закона Ми;

мнозина от вас, които принадлежите на Църквата, днес я ограбвате; ограбвате я, отричайки да признаете Тялото Ми в Евхаристията и да участвате в Божественото Ми Тайнство по начина, който наистина установих; ограбвате Дома Ми, когато предстои да бъде измерено великолепието на Божествеността Ми и на Присъствието Ми в Евхаристията; ограбвате Дома Ми по много други начини; Писанията никога не лъжат, нито могат да бъдат отхвърлени, вие обаче отхвърляте части от тях, ограбвайки ги и по този начин; дадох на Църквата Си, за да я обогатя, апостоли, издигнах и й дадох пророци, учители и след тях, чудеса, дара на лечението и различни други дарове; вие обаче разграбвате Дома Ми, плячкосвате го днес;

Очите Ми са твърде чисти, за да гледат този бунт; затова, не се изненадвайте, когато зова; не се изненадвайте, когато в Безмерната Си Благосклонност и Милосърдие слизам чак при вас, сътворение, за да погледна от прозореца на сърцaтa ви; не се изненадвайте, че въпреки ужасната ви окаяност, ви предоставям, без да го заслужавате, богато пиршество и с царска щедрост и величавост идвам да ви облека със Себе Си, така че, когато Моите Ангели ви доведат във вечните радости на небето и в Нашите дворове, да бъдете признати като плът от Плътта Ми, кост от Костта Ми; и тогава ще бъде оповестена Присъдата:

“според живота воден от тази душа на земята, заслужава небесна зестра достойна за невеста, след като остана вярна на Невестата;1 тази душа, въпреки всички изпитания, които й изпращах и които я разклащаха като кораб в буря, се прилепи за Мен и остана прилепена за Мен като стрида за скала; оставайки така прилепена за Невестата2 и за Мен, Жениха,3 тя си поделя в Моята Божественост; обединението й с Духа Ми я кристализира, придавайки й божествено подобие;4 и като слънце лъчите й я осветлиха, защото станах нейно достояние; славата на обожествените Ми синове и дъщери тук на небето е сега и нейна; тази е зестрата, която ще получи от Самия Жених; Той е Зестрата… ела, ела и си подели небесните радости и Самия Бог за вечни времена!”

о, ако знаеше, поколение, колко много пъти отстъпих Царския Си Скиптър… как копнея да кажа на всяка душа:

“любима, ела и поеми пътя водещ в постоянния ти Дом, единствената истинска обител и единственото Истинско Място за Почивка за душата ти; ела и пристъпи в брачната стая на Сърцето Ми; каня те да последваш пътя на добродетелите водещ при Мен; като нежен Жених ще украся душата ти със Своите Съкровища, но първо ще украся душата ти с Божествеността Си; ще те украся като царица,5 величествено, с Името Си и със самото Си Присъствие; ще превърна душата ти в жив олтар, постоянен химн за Мен, твоя Бог; Аз, великият Цар, Този, който е отвъд природата, ще се смеся с душата ти, така че ти и Аз да станем едно;

“нищо не можеш да направиш от само себе си, за това Моето Присъствие, което е чиста Светлина, е необходимо, за да се осветли по благодат цялото ти тяло; и както се разкривам на ангелите Си, ще се разкрия и на теб посредством тази светлина и само тогава можеш да кажеш:

“мога да видя…”

тогава, ще ти покажа как да Ме опознаеш; ще разговарям с теб и ти с Мен; Троичният Бог по естество, ще се сведе изцяло, за да разговаря с този, когото сътвори отново и който по благодат стана бог роден от Мен; осиновен наследник на Моето Царство; ти, който си толкова немощен и продажен, ако истински се покаеш при гледката на така плачевната ти душа, мога да те направя подобен на Моя Съвършен Образ;”

делото Ми и планът Ми, който е сиянието в толкова нечестивите ви времена, е да привлека всички души в Свещеното Си Сърце; тогава, в това Сърце, ще им бъде разкрита пълната Ми Слава и събрано цялото човечество ще Я види; да, действително намерението Ми е да ви привлека всички в зората на Моята Слава; отсега нататък ще бъда вашият дял, вашата наслада, вашият Жених облечен в Моята Слава; и като жених, който се наслаждава в своята невеста, при венчавката ни Аз ще прошепвам в ухото ви:

“а сега, ела да благословиш Господа на всички неща, Творецът на велики неща се намира навсякъде; приближи се до Мен, тъй като съм твоят закрилник и твоята опора; мила Моя невесто, ти, която склони да Ме чуеш, дано да се възрадваш в Мен, своя Господ; дано да остана в сърцето ти като благоуханен тамян и Словата Ми да са в устата ти сладки като мед, когато ги ядеш;6 дано да са като музика в ушите ти, любима Моя;”

ще ти разкрия тогава съкровищата, които пазих за твоето поколение: ще ти предоставя съкровището на Своето Милосърдие, обучавайки те, че в Милосърдието Ми биват изричани Слова идващи от Устата Ми; със Словата Си възкресявам духовно мъртвите, преобразовам отстъпниците, лекувам болните и освобождавам пленените, Устата Ми е като остър меч;

със Словото Си оформям посредством Милосърдието Си пророци, които ще поразят живеещите в мрака, но ще утешат народа Ми; посредством Милосърдието Си отварям очите на слепите, а заритите в слоеве прах ги вдигам, за да съзерцаят Светлината; и на всички онези, които се оповаваха на своите собствени сили, разкривам посредством Милосърдието Си Своята Слава и Величие, така че сърцата им да се обърнат към Мен, техния Бог;

в тези дни на благодат, Милосърдието Ми е едно от най-големите съкровища пазени от Сърцето Ми за вашите времена; не че бях престанал някога да ви наводнявам с Милосърдието Си, но във вашите времена, които са толкова лукави, показвам повече отвсякога съчувствие за превитите в прахта, чиито тела са смазани на земята от греха; в пустинята на сърцето ви посадих небесни семена, за да може всеки да види и да узнае за величието на Моето Милосърдие;

след това, не бях ли казал също, че в последните дни Духът Ми ще бъде излян върху цялото човечество независимо от това колко окаяни можете да сте? такова е богатството на Моята благодат… днес ви въздигам по благодат; в Милосърдието Си ви обливам със Своите благодати, за да ви накарам да разберете кой е Този, който носи свобода, и кой е Дарителят на Живот, така че да можете да видите какви богати слави ви очакват;

епохата ви има повече мъртви, отколкото живи, поради нейните грехове, безбожието й и безразличието й към Мен; откакто светът беше създаден, въобще не престанах да показвам вечното Си могъщие и божество, познава Ме всичко, което дойде да съществува от несъществуванието; въпреки това, дори в земното ви вещество, мога да живея във вас, мога да съживя това земно естество, бяхте въздигнати по благодат; затова, трябва ли да гледам създанията Си вечно да се занимават с бунтовни дела, вървейки към смъртта? няма ли да действам с Милосърдие?

с Мен съществуват големи богатства, трайни богатства, обогатяващи тези, които се приближават до Мен с разкаяно сърце; при венчавката ни ще ви предоставя съкровището на знанието за това как да Ме притежавате; cъкровището на Знанието на Троичния Бог и как да Го Проумявате; не сте ли чували, че само със Свята Мъдрост се строи къща и че посредством проумяване тя става солидна? посредством знание нейните складове биват изпълвани с всякакъв вид богатства, редки съкровища с божествена стойност така желани от мъдреците на всички времена?

с други думи: опознавайки Ме, душата ви и духът ви се изпълват с безотвъдната Ми светлина и Славата Ми; душата ви се изпълва с Моята Божественост, с Мен Самия; тогава и само тогава, сърцето ви ще се насочи към дисциплина и ушите ви към обучение, спечелвайки Истината и обичайки я скъпо; дори самата ви природа ще се преобрази, любими Мои, в Моето Божество; всички ваши възнамерения ще бъдат движени от Светия Ми Дух, който неуморимо премахваше сгурията във вас, за да дари на духа ви Духа Ми и посредством Духа Ми, Имперското Богатство, което е Моят Суверенитет;

ще попитате: “какво означава да проумяваш Бога?” да Ме проумявате е първият принцип на Мъдростта; то е да Ме признавате като свой Бог и да имате страх от Мен, имайки страх от Мен, избягвате всякакво зло;

то е, също така да сте Ме видели с духовните си очи, докато сте още на земята; важно е за всеки един от вас да Ме e вкусил, докато сте още на земята; от значение е за всяка душа да търси този взор7 и ако душата ви не е била способна да стигне висините Ми,8 борете се и настоявайте да извисите духа си посредством съзерцанието; как иначе ще опознаете своя Бог? как ще станете, ако не сте Ме видели, един от Моите синове и дъщери, облечени в Трисвятата Ми Светлина?

не съм нито недостъпен, нито недостижим, след като се смесвам с душата ви; обединявам се с вас и ставаме един; след това, веднъж обединени, за да ви припомня наследството ви, давам възможността да Ме опознаете; във величие и блясък водя душата ви в Своите дълбини, за да ви разкрия Себе Си с царско великодушие; чели сте, че дълбините на Бога могат да бъдат опознати единствено посредством Духа, за да бъдат проумени духовните неща; Писанията казват:

“недуховно лице е това, което не приема нищо идващо от Духа на Бога: на всичко това той гледа като на безмислица; то е вън от възможността му да разбере, защото това може да бъде проумяно единствено с помощта на Духа;”

един духовен човек, от друга страна, е способен да прецени стойността на всичко, а неговата стойност не трябва да бъде съдена от другите; както се казва в Писанията: “кой може да знае ума на Господа, така че да може да Го учи?”9

съкровището да Ме опознаете и да Ме проумеете, е небето на земята през цялото време; това е да се произнасяте с обич, справедливост и неразделност на земята; получавайки това съкровище по благодат чрез Светия Дух, ще узнаете Волята Ми във вас; бяхме казали веднъж:10 “а който се хвали, нека се хвали с това: че Ме разбира и Ме познава…” това съкровище надвишава стойността на бисерите; ах, след това идва ред на съкровището на задушевността, задушевност с Мен, вашия Бог; пламенните изблици идващи от възпламененото ви от обич сърце ще бъдат първите знаци на вашата задушевност с Мен, продължителните периоди на жажда за Мен, търсейки Ме безспир, ще бъдат изгрева на вашето приближаване към този задушевен съюз, който желая от всяка душа, за да може да дойде и да вкуси Сладостта Ми, и с цялата си душа, ще влезнете в небесните прелести и ще пеете мелодиите на ангелите Ми на небето в чест на Милосърдието Ми, което показах към вас;

тогава, както Давид някога се беше провикнал към Мен, възпламенен от обичта си, и вие ще се провикнете към Мен с неговите слова:

“Боже, Ти си моят Бог! копнея за Теб; за Теб жадува сърцето ми, тялото ми линее по Теб… без Теб се чувствам вътре в мен като пуста, суха и безводна земя, копнея да Те погледна; по цяла нощ в кревата си мисля за Теб, размислям върху Теб; за Теб се вкопчи душата ми…11 въпреки младостта ми,12 даде ми повече проумяване от това на възрастните,13 тъй като следвам Твоите божествени указания; о, колко е приятно да бъде човек Твой приятел, сладки мой Боже! Присъствието Ти, така интимно свързано с душата ми, ме радва и е по-сладко от мед; благоуханието Ти ароматизира цялата вселена и опиянява душата ми и  укрепва самото ми съществo;”

в разбуждането си ще откриете, че съм вашият Любим, вашето Небе, вашият Едем и че в Мен можете да живеете; ще откриете в cветлината Ми, която поставих в сърцето ви, величието на Делата Ми и ще възхвалите Святото Ми Име; ще откриете, че Погледът Ми върху вас е като магнит, а Аз ще се радвам, гледайки ви, тъй като ще гледам Своето Собствено отражение, ще гледам във вас Себе Си… затова, не се изненадвайте, когато дойда при вас, за да ви кажа:

“Аз съм сега Управител във вас и нямам друго желание освен да видя Себе Си във вас; Моето Присъствие във вас запалва като пламък желание и жажда за Мен; ще приема всяка въздишка на копнеж като благоуханен букет от рози облекчаващ Ме от обидите на хората срещу Нас;"14

Аз съм съвършен и желая вие също да сте съвършени; не сте ли чели: “какъвто е управителят на града, такива са и жителите на този град…”15

тогава, на Свой ред, ще ви разкрия небесните сили като същевременно ще ви пея в поезия за религия и правдивост; ще свикам всички светии на небето, ще събера всички небесни дворове, за да им покажа величието Си и господството Си във вас и че направих от вас царска диадема за Главата Си, царско чудо за вашите времена; всички ваши украшения ще бъдат божествени, тъй като ще бъдат предоставени от Мен; предишното ви робство ще стане свобода в Мен;

днес, поглеждам надолу от небето, за да преброя чистите сърца;

- какво да кажа? напразна ли беше Жертвата Ми? Духът Ми е разбит… пожертвах се за вас с цел да ви избавя от всякакво зло и да пречистя един народ, така че да може да е само Мой и да няма друга амбиция освен да върши добро;

направих всичко възможно, за да можете да бъдете оправдани по благодат и да станете наследници на Царството Ми; учих ви усилено всички и с голямо съчувствие на Моя Закон, обновявайки ви със Светия Дух на Благодат в степен неизменно да се повтарям; сега ви уча, давайки ви указания по начина на Святата Мъдрост; това не е ново учение, а едното и също учение на Невестата,16 на което можете да се оповавате;

вие всички принадлежите на Дома Ми; след като изкупих Дома Си със Своята Собствена Кръв и излях всяка капка от Кръвта Си за всеки един от вас... вие сте Моят Дом17...

беше поискала, дъще, в началото18 да изкажа Волята Си; повтарям на всички вас, че Волята Ми е да работите с обич в Светлината на Духа Ми, така че да можете всички да бъдете един; ic;

(Горното послание не беше дадено в един ден; започна на 20 януари и продължи няколко седмици и през следващите месеци поради непрекъснатите ми пътувания.)


1 Църквата, която е и тя Невеста на Христос.
2 Църквата.
3 Иисус Христос.
4 Бог по участие.
5 Когато Христос говори за душите, използва женски род, затова е и думата “царица”.
6 В преносен смисъл, Божиите Слова са храна.
7 Взора на Бога.
8 Господ има пред вид с това: Него Самия.
11 Пс.63 откъси.
12 Нановошното раждане, от Духа.
13 Изучените.
14 Святата Троица.
16 Църквата.
18 На това послание.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message