DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Потулването На Гласа Ми Е Смъртен Грях - Моите Служители Биват Оформяни От Словата Ми

28 септември 2000

От Своя Храм, Господи мой,
чуй гласа ми и нека чуя Твоя;
нека това поколение да отвори ушите си
и да се вслуша в Словата Ти,
които са по-сладки от мед, по-сладки дори от меда

стичащ се от восъчната пита;
Давид беше казал: “служителите Ти се вразумяват от Словата Ти…”1

и те са така, защото виж! какво видяхте всички вие? какво чухте? един елит вървящ между елитите? един философ или високопоставен член на богословска академия? да не би да видяхте някого облечен в царски пурпур, в разкош и придобил светско познание? не? тогава, вие, които излязохте да чуете, какво чухте? власт дадена от хората? о, не, тъй като онези, които се самонастаняват и ви управляват не са помазани с елея на пророчеството; тогава какво чухте през всичките тези години?

едно сърце? да! това е, което дойдохте да видите и чуете; сърце оформено от Моите Слова, което не се поддава на силите на злото и на господството на Лукавия, но което въздига Името Ми във възхвала и прослава, утешава объзсърчените и наскърбените, храни изгладнелите със Словата Ми; дойдохте да чуете едно милостиво сърце оформено от Мен и от Словата Ми; да, Моите служители биват оформяни от Словата Ми и до ден днешен, седя на Престола Си, командвайки този град, приканвайки всички минувачи чрез:

“кой е решен да дисциплинира живота си в Мен? кой е предразположил ума си да бъде поправян и да дойде да обитава в Мен? горко на отмалелите сърца, горко на равнодушните сърца, горко на високомерните и неподатливите сърца, тежестта на греха им ще ги повлече долу в преизподнята! днес отново идвам при теб, поколение, да те оформя със Спасяващите Mи Слова и да те помажа да правиш добро; не стой като изсушено дърво, ела при Мен и ще те направя да се разцъфтиш, и плодът ти ще бъде добър; ела при Мен и когато докосна устните ти, от устните ти ще капе благост и ще бъдеш избавен от смъртта;”

Яхве води стъпките ни,
иначе как можете сами да видите накъде се направлявате?
Престолът на Яхве може да бъде поставен единствено върху благост;
казват го Писанията;

и е така… затова, не казвайте: “с чия власт дойде тя2 да ни говори?” Аз съм нейната Власт и тази Власт дойде да каже на присмехулниците,3 “ще ви изгоня от местата ви и ще издигна смирените, за да ги изпратя да евангелизират на един дехристиянизиран народ;” поех дълбоко дъх и въздъхнах, минавайки покрай тези присмехулници; духът им е изцяло обрасъл с коприви; както гледах Лозето,4 което Моят Син, Иисус Христос, им5 остави, отново поех дълбок дъх; “къде е пиршеството с фини вина? богатата и сочна храна, с избрани филтрирани вина? това ли е мястото с хилядaтa лозя?”

ах, поколение, как съжалявам за вас; сиромашията е на лакът разстояние от теб и, като просяк, иска;6 “яж мед,7 защото е добър; медът капещ от медената пита има сладък вкус и ще ви спаси!” казвам Аз; но никой не се вслушва истински, само един остатък има голямо желание да чуе;

един Дом беше построен от Мъдростта, изкупен със Скъпоценна Кръв; внезапно, отмъщението на Сатаната се надигна да Го разруши; “кого да изпратя да свърши това разрушително дело? ами, ще изпратя Звяра и неговите последователи да съборят и да разделят, да осквернят и да премахнат това, което е Пресвято…”

когато бедствията се стекоха, дойдох на помощ, но никой измежду сановниците на Църквата не се вслуша действително; “това е само едно лично откровение, не е необходимо да му обръщате внимание;” биха казали;

потулването на Гласа Ми е смъртен грях; да Ме пресяват отново и отново и да Ме изследват е омразен грях в Очите Ми; вашата недоверчивост ще каже един ден: “но, виж, не знаехме; не знаехме, че обиждаме Твоето Милосърдие;” наистина обидихте Милосърдието Ми; не само обидихте Милосърдието Ми, но позволихте на лукавите сили да се утвърдят и да разхитят Дома, който Моят Син изкупи със Скъпоценната Си Кръв, заради вашата недоверчивост; и колко! колко изкусно заобикаляте Словата Ми с цел да оправдаете своята недоверчивост!

не oсъзнавате ли, че сте заели Моето Място? дали oсъзнавате, че ставате врагът на целия човешки род? защото, когато възпрепятствувате и умаловажавате стойността на Словата Ми идващи чрез пророците Ми, вие им пречите да произнесат Моята Воля на народа Ми да се събере и да обедини Дома на Сина Ми?

не cте ли чули: “където няма видение, народът е разюздан; блажени са онези, които пазят Повелята;”8

Моля се за този, който се провикна към Теб: “Стигнах до степен на отчаяние с всичките тези усилия, които положих под слънцето…”

и му казвам: “не се беше трудил напразно; не Ми доставя никакво удоволствие това разделение, което е тежък грях, но пък единството не е недостижимо за теб;” много изопачени слова ще излезнат от много сърца, но междувременно Аз не зова ли? ако си обезсърчен, обърни се към Мен…

“Моите служители биват оформяни от Словата Ми”, каза Духът Ми на Давид; и ще ги разпознаеш в речта им и от това, което произнасят; това поколение постепенно погива, затова, няма ли да се намеся при едно такова отстъпничество? разорителят опустошава Лозята Ни, разхищавайки Писанията и вие го знаете това; няма ли да се намеся? погледнете! Моите Авел ридаят в пустинята; пратениците Ми на мир горчиво плачат за вашето коравосърдечие, както Синът Ми горчиво беше плакъл за коравосърдечието на Йерусалим, който преследваше всички пророци…

Докога, Господи?

докато се научат да се провикват:

“благословен е идващият
в името на Господа!”9

колкото до теб, Васула, казвам ти: намирам наслада в теб, когато спазваш и не забравяш Словата Ми, които те оформиха и посредством теб и други; дръж отворени очите си, за да съзерцаваш неоценимите Ми съкровища и чудесата Ми на Словата Ми; бях казал, Васула Моя, че съзерцавайки светлината на Славата Ми, това надвишава всякакво богословие; наистина, съществува ли в света нещо по-велико от това да проникнете в тайнството на своя Бог и да се възрадвате в Неговото Присъствие? какво по-велико съществува в света от това да видите Мен, Бога? говори ви Този, който е облечен във Величие и в Могъщие; безотвъден съм и царувам във висините на Славата, затова очите ви трябва постоянно да бъдат вдигнати натам и ще бъдете спасени;

това трябва да продължиш да учиш на това поколение; иди и разкажи деянията Ми, така че това поколение да Ми отвори сърцето си и тогава Аз, на Свой ред, ще му отворя вратите на добродетелта; провикни се към пастирите пазещи Църквата и ги попитай: “съществува ли някой там, който да е вкусил сладостта и добрината на нашия Господ? съществува ли някой там, който да превъзхожда в знанието за Бога?”

ако кажете “да” на първия въпрос и “не” на втория Ми въпрос, защо тогава Ме преследвате? Аз умолих, а вие осъдихте; посетих ви, хвърляйки лъчите на Своята доброжелателност върху вас, но високомерието и враждата бяха вашите приношения към Мен; чуках на вратата ви, но не Ми отворихте и се уверихте, че и прозорците ви са затворени; не направихте никакво място за своя Господ; трябва ли сега да похваля речта ви и прилива на слова, които Ми предоставяте на Съборите Ми? след като всички тези слова са напълно кухи; на какво служите? смирете се, преди да се поболеете; нека Словата Ми бъдат вашият възпитател, вашият съветник и вашата радост, и ще живеете...


2 Очевидно, Бог има пред вид мен…
3 Бог ми даде да разбера, че има пред вид пастирите, които се държат като “Каин” и не пасят поверените им овце. Това са онези, които приличат на вълци облечени в агнешка кожа. Някои измежду тях заемат високи места и преследват “Авел”, добрите и верни пастири, както и Добрите Дела на Бога.
4 Символично наименование на Църквата.
5 Пазачите, тоест свещениците.
7 Символизира Божието Слово.
8 Пр. 29:18. “Видение” е вероятно пророческият дар. “Повелята” е учението на пророка или иначе Законът…

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message