DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Потулването На Гласа Ми Е Смъртен Грях - Служителите Ми Са Оформяни От Словата Ми

28 септември 2000

От Твоя Храм, Господи мой,
чуй гласа ми и нека чуя Твоя;
нека това поколение да отвори ухото си,
за да чуе Словата Ти,
които са по-сладки от мед, дори от меда,

който капе от питата;
Давид беше казал: “слугите Ти са създадени от Словата Ти…”1

и това е така, защото виж! какво видяхте всички вие? какво чухте? елит вървящ сред елита? философ или високопоставен член на богословска академия? да не би да видяхте някого облечен в царска порфира, разкош и придобито светско познание? не? тогава, вие, които излязохте да чуете, какво чухте? власт дадена от хора? о, не, тъй като онези, които се самонастаняват и ви управляват, не са помазани с елея на пророчеството; тогава какво чухте през всичките тези години?

сърце? да! това е, което дойдохте да видите и чуете; сърце оформено от Словата Ми, което не се поддава на злите сили и на господството на Лукавия, но което издига Името Ми във възхвала и слава, утешавайки объзсърчените и пострадалите, хранейки изгладнелите със Словата Ми; дойдохте да чуете снизходително сърце оформено от Мен и от Словата Ми; да, служителите Ми са създадени от Словата Ми и до ден днешен, седя на Престола Си, управлявайки този град, канейки всички минувачи:

“кой е решил да дисциплинира живота си в Мен? кой е решен да бъде поправян и да дойде и да пребъдва в Мен? горко на отмалелите сърца, горко на равнодушните сърца, горко на високомерните и неподатливите сърца, тежестта на греха им ще ги повлече долу в преизподнята! днес отново идвам при теб, поколение, да те оформя със Спасяващите Си Слова и да те помажа да правиш добро; не стой като изсъхнало дърво, ела при Мен и ще те направя да се разцъфтиш, и плодът ти ще бъде добър; ела при Мен и когато докосна устните ти, от устните ти ще капе благост и ще бъдеш избавено от смъртта;”

Яхве води стъпките ни,
иначе как можете сами да видите накъде се направлявате?
Престолът на Яхве може да бъде поставен единствено върху благостта;
казват го Писанията;

и е така… затова, не казвайте: “с чия власт е дошла тя2 да ни говори?” Аз съм нейната Власт и тази Власт дойде да каже на присмехулниците,3 “ще ви изгоня от местата ви, но ще вдигна смирените, за да ги изпратя да евангелизират на дехристиянизирани хора;” поех дълбоко дъх, въздъхвайки, докато минавах покрай тези присмехулници; духът им е изцяло обрасъл с коприва; докато гледах Лозето,4 което Моят Син, Иисус Христос, им5 остави, поех отново дълбок дъх; “къде е пиршеството с избрани вина? богатата и сочна храна, с избрани филтрирани вина? това ли е мястото, където някога бяха хилядa лози?”

ах, поколение, колко ви съжалявам; ще те настигнат като просяк бедността и лишенията;6 “яжте мед,7 защото е добър; медът, който капе от питата е сладък на вкус и ще ви спаси!” казвам Аз; но никой не се вслушва истински, само един остатък е готов да чуе;

един Дом беше построен от Мъдростта и беше изкупен със Скъпоценна Кръв; внезапно, отмъщението на Сатаната се надигна да Го разруши; “кого да изпратя да свърши това разрушително дело? а, ще изпратя Звяра и последователите му да съборят и да разделят, да осквернят и да премахнат това, което е Пресвято…”

когато бедствиято дойде, се притекох на помощ, но никой от сановниците на Църквата не се вслуша истински; “това е само лично откровение, не е необходимо да се вслушваме в него;” казаха;

потулването на Гласа Ми е смъртен грях; да Ме пресяват отново и отново и подробно да Ме изследват е омразен грях в Очите Ми; недоверието ви ще каже един ден: “но, виж, вие не знаехме; не знаехме, че оскърбяваме Милостта Ти;” наистина оскърбихте Милостта Ми; не само оскърбихте Милостта Ми, но позволихте на лукавите сили да спечелят почва и да разхитят Дома, който Моят Син изкупи със Скъпоценната Си Кръв, заради вашето недоверие; и колко! колко находчиво заобикаляте Словата Ми, за да оправдаете недоверието си!

не oсъзнавате ли, че сте заели Мястото Ми? дали oсъзнавате, че ставате врагове на цялата човешка раса? защото, когато възпрепятствате и омаловажавате стойността на Словата Ми идващи чрез пророците Ми, вие им пречите да произнесат Волята Ми на народа Ми и да се съберат заедно и да обединят Дома на Сина Ми?

не cте ли чували: “където няма видение, народът е разюздан; блажени са онези, които спазват Повелята;”8

Моля се за този, който се провикна към Теб: “Отчаях се от всички усилия, които положих под слънцето…”

и му казвам: “не си се трудил напразно; не Ми доставя удоволствие това разделение, което е тежък грях, но единството не е недостижимо за теб;” много изопачени слова ще дойдат от много сърца, но междувременно Аз не зова ли? ако паднеш духом, обърни се към Мен…

“слугите Ми са създадени от Словата Ми”, беше казал Духът Ми на Давид; и ще ги познаеш по речта им и по това, което казват; това поколение крее, така че няма ли да се намеся при такова отстъпничество? разорителят разорява Лозята Ни, разхищавайки Писанията и вие го знаете; няма ли да се намеся? погледнете! Моите Авели ридаят в пустинята; посланиците Ми на мир горчиво плачат за коравосърдечието ви, както Синът Ми горчиво беше плакъл за коравосърдечието на Йерусалим, който преследваше всеки пророк…

Докога, Господи?

докато се научат да викат:

“благословения за този, който идва
в името на Господа!”9

а що се отнася до теб, Васула, казвам ти: намирам насладата Си в теб, когато спазваш и не забравяш Словата Ми, които те създадоха и чрез теб другите; дръж отворени очите си, за да съзерцаваш неоценимите Ми съкровища и чудесата Ми на Словата Ми; бях казал, Васула Моя, че съзерцаването на светлината на Славата Ми, е над всяко богословие; защо, има ли нещо по-велико в света от това да проникнеш в своя Бог и да се радваш в Присъствието Му? какво по-велико в света от това да видиш Мен, Божеството? говори ви Този, който е облечен във Величие и в Могъщие; безотвъден съм и царувам във висините на Славата, ето защо това е мястото, към което очите ви трябва постоянно да бъдат вдигнати и ще бъдете спасени;

това трябва да продължиш да учиш на това поколение; иди и разкажи деянията Ми, така че това поколение да Ми отвори сърцето си и тогава Аз, на Свой ред, ще му отворя вратите на добродетелта; провикни се към пастирите пазещи Църквата и ги попитай: “вкусвал ли е някой от сладостта и добрината на нашия Господ? има ли там някой, който да превъзхожда в знанието за Бога?”

ако кажете “да” на първия въпрос и “не” на втория Ми въпрос, защо тогава Ме преследвате? Аз умолих, а вие осъдихте; посетих ви, озарявайки ви с благоволението Си, но арогантност и враждебност бяха вашите приношения към Мен; почуках на вратата ви, но не Ми отворихте, а се погрижихте да бъдат залостени и прозорците ви; не направихте никакво място за своя Господ; трябва ли сега да хваля речта ви и потока ви от думи, които Ми предоставяте на Съборите Ми? след като всички тези думи са напълно празни; на каква цел служите? смирете се, преди да се поболеете; нека Словата Ми да бъдат ваш възпитател, ваш съветник и ваша радост, и ще живеете...


2 Очевидно, Бог има предвид мен…
3 Бог ми даде да разбера, че има предвид пастирите, които се държат като “Каин” и не пасят поверените им овце. Те са като вълци облечени в овча кожа. Някои от тях заемат високи постове и преследват “Авелите”, добрите и верни пастири, както и Добрите Дела на Бога.
4 Символично наименование на Църквата.
5 Пазачите, тоест свещениците.
7 Символизира Божието Слово.
8 Пр. 29:18. “Видение” е вероятно пророческият дар. “Повелята” може да е учението на пророка или иначе Законът…

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message