DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Коя Е Пролетта На Яхве?

25 февруари 1998

Яхве,
направи обичта ми така преплетена в Своята, че да кажеш: “добре дошла в Дома Ми!”

Твърдя, че обичта е преплетена и c Божествената Ти Воля
и че само разбирането на Словата Ти не е достатъчно, освен око не действаме и ние според Тях, Господи мой.

Васула Моя, сянката на смъртта надвиснала над поколението ти, сянка, която може да го спусне в най-дълбоката бездната, е покрила сега голяма част от него; уви за онези, които се настаняват съвсем удобно, чувствайки се в безопасност сега; това са онези, които се правят на Бог, казвайки: “Яхве няма власт над нас;” седнали уверено на престола си заявяват, че никой не може да им се равнява, необходимо ли е да кажа повече? обичта липсва в тях…

Аз ще говоря, а ти ще пишеш; моли се казаното от Мен да отеква ясно в ушите на всички; поверих ти най-благородното от Делата Си във времената ви; това Божествено Дело е поставено в ръцете ти; да, толкова Ми беше приятно да ти Го дам и да Го поставя с голяма нежност в ръцете на просто дете, което трябва да зависи изцяло от Мен;

- 1точно сега, не искам това да е само мимолетно посещение от Престола Ми при теб, но дай Ми времето си и ще приема приношението ти като човек, който получава гирлянди от гардении…

Ах, Господи мой,
небесното Ти Присъствие
е придружено от най-възвишените ухания;
затова ми покажи, Господи мой, Красивото Си Лице
и ме покрий с лъчезарната Си Светлина;

нека чуя Гласа Ти като мелодия, която винаги
е толкова сладка, по-сладка от хилядa медни пити
взети заедно.

ела тогава да вдъхнеш мирото излизащо от Устата Ми;2 - какъв е флагът, който съм издигнал над теб?

Флагът, който виждам издигнат над мен е Обичта.

да, обич; обичта е над всичко; да обичаш означава да изпълняваш Волята Ми; това е ключът за влизането ви в Царството Ми на небето;

ако твърдите, че живеете в Мен и нямате обич, тогава не можете да кажете, че живеете в Мен; истински в Мен живот е да живеете същия живот, какъвто Христос живя; чухте, че в Царството Ми няма да влезнат онези, които викат към Мен Името Ми, а само онези, които, захранени от обич,3 изпълняват Волята Ми, докато са още на земята;

кажете Ми, каква е ползата от плодно дърво, което никога няма да даде плода си? или каква е ползата от арфа без струните си? с други думи, каква е ползата за Мен от хвалебствията ви, когато ги казвате без обич? каква е ползата от жертвите ви, ако са принесени без обич?  целта ви трябва да бъде обичта, защото в крайна сметка ще бъдете съдени според обичта, а не според красноречието ви или според знанията ви, или според някоя от жертвите ви, или според даровете, които Аз, в благоволението Си, ви предоставих; ще бъдете съдени според мярката на обичта ви; тези харизми, които ви предоставих, бяха, за да изградите Църквата; нека основата ви и структурата на делата ви и на харизмите ви да бъдат изградени върху обичта, така че да не намалявате в правенето на добро; да, защото добрият човек печели благоволението Ми;

Градът Ми4 ще бъде издигнат с Благословията на Светия Ми Дух… и бурята ще приключи… тогава всяко създание на земята ще живее истински живот в Мен и обичта им ще бъде така преплетена с Волята Ми, че душата им ще стане престол на Мъдростта; да, именно за тях се казва в Писанията: “душата на праведния е престолът на Мъдростта”, защото сърцето, което Ме е обичало, не е лишено от съкровища; когато Духът Ми говори чрез устата ти, гълъбице Моя, и каза: “не е достатъчно само да проумявате словата Ми, a трябва да действате според тях”, това беше, за да ви направя да разберете, че ако не успеете да срещнете, в обичта си, Божествената Ми Воля, Падението ви ще бъде Голямо;

докато се придържате към този отминаващ свят, няма никога да разберете, че в Светия Ми Дух тялото ви може да бъде пленено, така че мислите ви да се превърнат в благородни мисли; тогава, в това божествено благородство на мисълта, и в това състояние на божествена благодат, поглъщайки в себе си силата на Божествеността, Делото Ми във вас ще се осъществи и Волята Ми ще се изпълни;

и както вече бях казал веднъж на всички вас, казвам го отново: ще дойде време, и този час е близо, когато въпреки че ще продължите да се намирате сред хората, умът ви ще бъде на небето, прославяйки Тринитарната Ни Святост; и въпреки че тялото ви ще се движи сред хората, душата и умът ви пленени във Волята Ми, изпълнени с благородството на Светлината Ми, ще бъдат като на ангел, и ще видите себе си да върви в Едем, в Рая сред ангелите и светиите Ми, защото съюзът ви с Мен ще бъде пълен…

ах, и Ние ще се радваме да гледаме Себе Си във вас; ще имате образа на невидения Бог; във вас ще гледаме небето;5 вие, които ще Ни притежавате, ще можете да водите този вид живот, който очакваме от вас, живот, който ще достигне, чрез съвършена мъдрост и духовно проумяване, най-пълното знание за Божествената Ми Воля; в живота, който ще водите, прескъпи Мои деца, вие, които бяхте създадени за Имперските Ни Дворове, ще бъдете според Ума Ми във всичките му аспекти; ще ви осветя и ще получите силата да станете изцяло благочестиви; когато всички тези неща6 бяха оповестени в Посланието на Истината,7 съвсем малцина от вас разбраха Словото Ми;

днес светът чува, но нищо не разбира, гледа, но изработва образи, които никъде не водят; колкото до онези, които изглеждат, че са близо до Сърцето Ми и които държат ключовете на Царството Ми, дори те не разбраха; въпреки това, пламенно копнеят да Ми предоставят преданости, благовещения, отнасят се строго към телата си, приравнявайки се на онези, които увенчах с венеца на славата,8 но когато Божественото Ми Дихание9 лъхва аромат, сладко ухание върху вас, за да ви обнови, да, когато Светият Ми Дух слиза от небесните висини, за да възпламени земята като кръщелна целувка, те правят всичко възможно да угасят Огъня на Светия Ми Дух; днес, когато Гласът Ми се чува, Той ги плаши до безумие и правят незабавно всичко, което е по силите им, за да Го потушат;

Аз, който съм Авторът на неоценими чудeca, съм на път да отворя небесата и да ви оповестя тайнството на целта Си: изливането на Светия Ми Дух, Който е Обещанието написано в Писанията, и Който ще действа върху сътворението Ми, както никога досега в историята, издигайки ги чак на небето, доближавайки всичко на земята, колкото е възможно по-близо до небето; Аз, Васула, който ръководя всички неща и решавам по Собствената Си Воля, никога не наруших дадено обещание, a съм познат за това, че събарям всяко препятствие на разделение; ето защо, трябва да възлагате надеждите си на Мен, защото, както казах, се готвя да разбия на парченца, със силата и благодатта на Светия Си Дух, бариерите на разделението ви и да ви обединя, за честта Си, в едно Тяло; тогава поколението ви, като се опомни, ще се провикне към Нас:

“прелестна Троице!
дръж очите ни в плен на Едното Сърце
и снабди душата ни с това, което й липсва;

“помажи ни, о, Свята и Божествена Троице,
изливайки елея Си върху нас, така че да останем
неразривно съединени с Теб, във Волята Ти
и ни подготви за славното Си царуване
на Царството на земята,
в което Волята Ти ще стане същността
на всекидневния ни живот
и емблемата на челoтo ни,
а Обичта, флагът над главите ни;”

ах, лилия Моя, твоят Създател ти казва това, за да отидеш и да го кажеш на Моите:

“Яхве, моят Господ и преблаг Отец,

ще ни украси с Императорските Си Одежди
и земята ще бъде украсена със скритите съкровища,
които Той така благосклонно пазеше за времената ни;”

ще украся тази земя в Пролет, Моята Пролет; коя е Пролетта на Яхве? Пролетта Ми, любими Мои, ще бъде, когато цялото Ми сътворение заблести със сияйна светлина; в кръщението на Пречистването ще бъдете преобразени в първия ви образ; в това Пречистване всеки ще се стреми към по-близък съюз на обич с Мен, и с плам сърцата ви ще търсят Истината, Пътя и Живота; и в Истината, в която ще вкусва опияняващи аромати, душата ви, надарена с Духа Ми на Благодат, ще се усъвършенства; мрачният ви образ няма вече да го има, защото Аз, Женихът ви и най-благият от бащите, ще сияя над вас;10

Обичта е на път да се завърне, за да възстанови Царството Си; това ще бъде царуването на Царството Ми на земята и Волята Ми ще бъде изпълнена на земята, както е на небето;

затова, сега е времето за покаяние; тази епоха е зла, но животът ви трябва да я изкупи; отречете се от волята си и намерете благоволение в Мен, разпознавайки коя е Волята Ми; ах, Васула, благословена от Зова Ми, разпростри Словата Ми в реки на Милост и Надежда; бъди като лилия в този период на Пости, без да се съобразяваш със себе си, и нека Пазителят ти да се грижи за теб; заличи се изцяло, превръщайки се в течно вещество, за да можеш да се влееш в Мен, твоя Бог, ставайки един дух с Мен…

Аз, Бог, ще те срещам всеки час на деня, в който пожелаеш; повикай Ме по всяко време, любима Моя; затова, издигни ума си в благодарствена възхвала към Мен и възпей Трисвятото Ми Име за това, че ти дадох този скъпоценен дар: отворена врата към Мен;

11градина на Града Ми, народ на Народа,
с радост черпи от Мен: Живот;

ах! и бъди погълната в Божествеността Ми; не позволявай на никаква сянка да прекосява духа ти; твоят Господ мило се навежда сега към теб, за да те облече с украшенията на Обичта Си; ще се увеличавам в теб, затова не се поддавай на слабостта си, натъжавайки Ме като се съмняваш в Добрината Ми; прегърни с цялото си сърце скъпоценната роса на божествената благодат, която пренася духа ти в Благородната Ми Светлина; поканена си от Самата Пролет;

Господи мой,
много велики царе биха дали цялото си Царство,
за да получат капка от тези благодати,
които така нежно ми поднесе в огромната Си и божествена Обич;

бих си позволила да продължа и да кажа:
“Да! Да! В момент на лудост на Обичта Си,
Ти ми даде благоволения в изобилие,
раздавайки ги без мярка и на кого?
На обикновена окаяница…”

но ти си Моя избраница! видях в човешката ти крехкост, дори тогава,12 проблясък на това, което беше под кората на греха, видях под тези мрачни пластове детска обич, и виждайки това, Сърцето Ми се развълнува до сълзи; това беше достатъчно, за да плени Моята Милост; въпреки че беше подвластна на греха, струйка обич изтичаше от теб от време на време; тогава казах: “Аз Самият ще съкруша всичко, което не съм Аз и ще съживя, възпламенявайки малкото, което е останало от Мен” и в преливащото изобилие на спасяващата Си благодат постъпих според Волята Си;

ела сега, бъди като пламтящ факел в мрака на епохата си; приближавай се често до Мен, за да вкусваш сладостта Ми, изпитвайки насладите в тази близост, но в същото време Ме почитай;

(Tова послание ми беше давано с прекъсвания. След това, с много по-късна дата, посланието беше продълженo през целия месец март, тъй като не беше завършено. Това стана поради многото пътувания свързани с мисията.)

 

март 1998

(Продължение на предишното послание.)

Васула Моя, слязох Лично на земята заедно с Моя Син Иисус Христос и със Светия Дух, от Небесния Ни и Славен Престол, посещавайки те по този начин, за да отпечатаме върху теб Любящата Си Тема;

възложихме ти задачата да предадеш божественото Ни Слово на много нации и ти направи това, което ти беше поискано да направиш; остави дом и семейство, удобства и страна за Името Ни, прескъпа Моя, и затова нека ти напомня отплатата за себеотрицанието: само за това, ще ти бъде отплатено стократно и ще наследиш Царството Ми, което е вечният живот; дъще, на която поверих това огромно съкровище, не се вслушвай в антагонистичните дискусии водени в Името Ми, бъди като гълъбица извисяваща се във въздуха, над всички крясъци и раздори, така че да не те разсейват и смущават външните неща; обърни погледа си към Мен, припомняйки си, че Аз съм твой и че ти си Моя;

не изразявай недоволство, когато получаваш по-малко славни благоволения,13 отколкото през първите три години, защото всичко, което се прави на теб, е за прославата Ми; за да запазя смирението ти, извърших това деяние на Мъдрост, неразбираемо може би за теб, но деянието Ми ти даде веднага свободата да дойдеш при Мен и да работиш своеволно за Мен; деянието Ми те постави в такова положение, че да дойдеш при Мен със свободната си воля, издигайки мислите си при Мен, предоставяйки Ми, каквото ти е възможно; и докато гледам как Собственото Ми семе дава живота си като жертва за мнозина, без да разчита на никого, освен на своя Спасител, който издигна душата й от долината на смъртта и който я привлече в задушевен съюз в Сърцето Му, ще се радвам в семето Си;14

сега Ми кажи, може ли човек да измами Бога?

Не, никога. Това, че се облича през цялото време в бяло,15 не прави човека по-свят добродетелен или правдив.

и въпреки това, мнозина мамят сърцата на децата Ми, мамят Ме с лъжите си;16 казвам ви, когато дойде Денят Ми, ще бъдат изключени от Царството Ми, на тези основания се произнася присъдата; по благодатта Си ти дадох да различиш това, което произхожда от Истинската Светлина и това, което произхожда от мрака, но ти позволих да видиш колко много повече са привлечените от мрака, отколкото от Светлината; казах ви го това, така че когато времето за сортиране дойде да си спомните всичко, което ви бях казал…17

напомни Ме на приятелите си; приятелите ти са Мои приятели, гълъбице Моя; кажи им какво казва всемилостивият им Баща: кажи им, че ако останат в Мен, в Обичта Ми, радостта им ще бъде пълна и всичко, към което се стремят, заради Мен, в своята работа, но не могат да го довършат или да го постигнат поради човешката си слабост, Аз като Баща, виждайки благородната им мисъл, ще взема предвид добрите им намерения да Ми се харесат; и така Аз, от Своя страна, ще осигуря това, което би им липсвало, за да повярват мнозина в Делото Ми и в Божествената Тема на Обичта; ще повярват не заради тях, a в очевидността на съвършеното Дело, което ще бъде изпълнено в Божествеността Ми;

- 18- а ти, гълъбице Моя, погледни Жениха, който те издигна и те насочи чрез Духа Си в Своя призив;19 изпей Ми псалм, казвайки:

Изворе на Жива Вода,
закриляй душата ми в смутните времена,
пази душата ми прилепена към Сърцето Си,
там, където Изворите на Яхве освежават
и радват всяко сърце
дошло да си почине в недрата на този Център на Обич;

о, погледнете Този, който ме облече
с Императорските Си Одежди,20
така че неуморно да привлича нациите една след друга, за да се съберат в едно тяло
около Благословената Троица;

погледнете безмерната Му Благост,
която се радва дори в окаяното ми сърце,
сякаш няма други създания освен мен;

благословен да е Яхве завинаги;
амин;

да! в Божествеността Си ти дадох Живот, тлеейки несъвършенствата ти; и сега, присъединена и неразделно обединена със Самата Божественост, те трижблагославям в Името Си; нека постиженията ти да донесат благополучие на цялото човечество; изпълнявай ги, като пазиш Свято Името Ми и живееш в мир с всички;


1 Тук имаше леко колебание. Помислих си, че Бог ще приключи посланието Си и ще ме остави да си вървя, но Той продължи с това, което следва.
2 Бог се спря и след това продължи, променяйки тона на Гласа Си.
3 Тук обич означава също Божието Слово и покорството към него.
4 Тук разбрах, че с “град” Яхве има предвид “Царуването Му на земята”.
5 Духовно небе.
6 Нещата, което Бог ни казва сега.
7 Святата Библия.
8 Светиите.
9 Светият Дух.
11 Внезапно Яхве, моят преблаг Бог, заговори в метафори. Със светлина излъчена в разума ми, ме накара да разбера, че в този пасаж “градината на Града Ми”, както и “народ на Народа” означава “Васула на Моето Светилище”.
12 Бог има предвид, още преди завръщането ми при Него, т.е. преди божествения Му Призив към мен.
13 Директни отговори на моите лични въпроси и на други лица, които питаха нашия Господ, чрез мен. Също така, постоянни благоухания и видения в Неговото Присъствие.
14 Настъпи кратко мълчание.
15 Лъжепророците, и съществуват понастоящем мнозина, много повече от избраните от Бога души. Но Бог позволява това да става, за да изпита хората.
16 Особено едно лице, което безжалостно подлага Бог на изпитание с лъжепосланията си, заговаряйки в мрака и мамейки мнозина да й вярват; ще я познаете по посланието й, което гласи, че "Истинският в Бога Живот" е спрял през август 1997 г. Лъжа, която ще я привлече в собствената й примка…
17 Настъпи кратко мълчание, след което Бог заговори за онези, които ще присъстват на Международното Поклонение на Истинския в Бога Живот на Светите Места. Това са организаторите и разпространителите на ИВБЖ, здрави стълбове на Божието Послание.
18 Погледът на Господа се насочи към мен. Беше приятелски и бащински в същото време.
19 Докато Господът на Добротата произнасяше тези слова, душата ми се издигна във висините, за да зърна Славата Му, давайки ми лек вкус от видението на Блаженоството.
20 Това означава със самия Христос.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message